کاهش سود بازرگانی واردات خودروهای کممصرف

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

گمرک ایران در بخشللنامهای از تخفیف سللود بازرگانی خودروهللای وارداتی و قطعات منفصله با مصرف کمتر از 6 لیتر در ۰۰1 کیلومتر خبر داد.

به گزارش اقتصاد آناین، گمرک ایران در بخشللنامهای در زمینه تخفیف سللود بازرگانی خودروهای وارداتی اعام کرد: «پیرو بخشللنامه موضللوع تصویب ناملله مورخ یکم اردیبهشللت ماه 88 هیات محترم وزیران مبنی بر تخفیف سللود بازرگانللی خودروهللای وارداتی و قطعللات منفصله خودروهای ساخت داخل با مصرف کمتر از 6لیتر در یکصد کیلومتر مسللافت در چرخه برونشللهری به شرح مندرج در مصوبلله به پیوسللت تصویرنامه شللماره 1۲۰۰۹ مورخ ۰1 اسللفندماه ۴۹ سللازمان ملی اسللتاندارد و نامه شماره ۷.1۷،1۴۲۴ مورخ سللوم شللهریورماه ۵۹ ستاد مدیریت حملونقل سللوخت ریاسللتجمهوری در خصوص میزان مصرف سللوخت و میزان تخفیف سللود بازرگانی کاالهای موصوف ارسال میشود.

خواهشللمند اسللت دسللتور فرمایید براسللاس جدول تنظیمی خودروهای مشمول ذیل با رعایت بخشنامههای پیروی این مرکز و با رعایت کامل مقررات صرفا جهت کسر از سود بازرگانی و بر اساس درصد اقام الزم معمول کنند.

بدیهی اسللت تصویللب نامه مربوطه بلله خودروهای کم مصللرف مورد اشللاره کمللاکان دارای اعتبار بللوده و اباغ بخشللنامههای خودروهای کم مصرف نیز همانند گذشته و پس از اباغ توسط این مرکز قابل اعمال خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.