سرمایهگذاری ۰۲3 میلیون دالری پژو سیتروئن در آرژانتین

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

گروه خودروسازی پژو سیتروئن با سرمایهگذاری ۰۲۳میلیون دالری در آرژانتین موافقت کرد. به گزارش عصرخودرو به نقل از رویترز، دولت آرژانتین اعام کرد، پژو سیتروئن با سرمایهگذاری ۰۲۳میلیون دالری در این کشللور با هدف تولید خودرو در یک سایت جدید از سال ۹1۰۲م موافقت کرده است. دولت آرژانتین در بیانیللهای بیللان کرده کارلللوس گومز رییس پژو سللیتروئن در امریللکای التیللن در جریان دیللداری با مائوریسللیو موکری رییسجمهللوری آرژانتین این خبر را به وی اطاع داد. کارخانه پللژو در آرژانتین در حومه بوینس آیرس احداث خواهد شللد و بللرای بازار داخلی این کشللور و همچنین صادرات خودرو تولید خواهد کرد. موکللری روی سللرمایهگذاری خارجی برای خارج کردن اقتصاد آرژانتین از رکود حسللاب کرده است ولی با اینکه یک سللال از دوره تصللدیاش میگذرد رشللد اقتصادی در این کشور همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. آمارها حاکی از این اسللت که تولید خودرو در این کشللور در نوامبر نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/۳درصد افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.