صنایع‌‌و‌حل‌بحران‌ک‌مآبی با‹دستور‹رییس‹جمهوری‹آب‹«ویژه»‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

در روزهای گذش//ته دولتمردان برای چندمینبار ب//ه موضوع آب پرداختند و اهمیت این موضوع به درجهای رسیده که حسن روحانی، رییسجمهوری درب//اره بهب//ود وضعیت آب در کش//ور «وضعیت ویژه» اعالم کرد. در این راستا دو همایش با محور «آب» یکی با عنوان «حقوق آب» دیگری با عنوان «استفاده سالم از پس//اب» برگزار شد. در این دو همایش که یکی برای نخس//تینبار در سطح ملی و دیگری در س//طح بینالمللی برگزار میش//ود، اهمی//ت آب در ش//رایط بحرانی کش//ور بهخوبی نمایان شده است.

اکنون همه بر آن ش//دهاند تا در این زمینه بهویژه درباره حقوق آب به تحلیل و بررسی بپردازند تا برای بحرانی که به گفته دس//تیار ویژه رییسجمهوری در امور حق//وق ش//هروندی، در دهههای آینده گریبانگیر کشور و منطقه خواهد بود، چارهاندیشی کنند.

به گزارش گس//ترش صنعت، الهام امینزاده به نمایندگی از حوزه ریاستجمهوری و با همکاری وزارت نیرو، ریاست همایش «حقوق آب؛ چالشها و فرصته//ا» را برعهده گرفت و در ادامه آن وزیر نی//رو از نبود قوانین قاطع برای رفع تعارض آینده کشور گله کرد.

آنچ//ه در گفتههای حمی//د چیتچیان در این زمین//ه از اهمی//ت ویژهای برخوردار اس//ت اعالم آمادگ//ی وزارت نی//رو ب//ا دیگر س//ازمانها برای رفع مش//کالت آبی اس//ت. بر این اس//اس، برخی پیشبینیها نش//ان از همکاریهای جدیتری در بدنه دولت یازدهم دارد که میتواند سرفصل حل پایدار مشکالتی آبی کشور باشد.

‹پی ‹شبینی‹تن ‹شها ‹

الهام امینزاده، دستیار ویژه رییسجمهوری در امور حقوق ش//هروندی با اشاره به تنشهای آبی ایجادشده در چند سال گذشته گفت: در شرایطی که بخشهای وس//یعی از جهان از بحران کمآبی رنج میبرد و تغییرات آبوهوایی موجب تش//دید ای//ن بحران ش//ده، پیشبینی میش//ود دهههای آینده ش//اهد تنشهای منطق//های در حوزههای مختل//ف سیاس//ی، اجتماعی، اقتص//ادی و حتی نظامی باشد.

امینزاده ب//ا بیان اینکه ای//ران در اقلیم گرم و خش//ک غرب آسیا واقع ش//ده و دارای منابع آبی محدود اس//ت ک//ه برخ//ی از آنها با همس//ایگان مش//ترک هس//تند، اف//زود: بای//د از هماکنون در تکاپوی جس//تن راهکاره//ای علمی و عملی برای تامین و استفاده بهینه از آب باشیم.

بیعملی در شرایط حاد کنونی پذیرفتنی نبوده و به لحاظ ش//رایط بحرانی حاضر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و جایز نیس//ت مرتکب اقدامات متعارض و متضاد یا دچار موازیکاری دس//تگاهها شویم.

دس//تیار ویژه رییسجمه//وری در امور حقوق شهروندی با اشاره به ارائه بودجه یک روز پیش از این همایش گفت: در بودجه س//ال ٦٩، تخصیص اعتب//ار در زمینه منابع آبی کش//ور درنظر گرفته شده اس//ت. امینزاده با اش//اره به نقش مردم در مدیریت مناب//ع آب گفت: نقش م//ردم و جوامع محل//ی و افرادی ک//ه در س//واحل و مناطق آبی کش//ور زندگی میکنند در بح//ث مدیریت منابع آب بس//یار تاثیرگذار اس//ت. او 4 محور نخستین همای//ش ملی حق//وق آب را اینگون//ه بیان کرد: ای//ن همای//ش در 4 مح//ور مبان//ی و حقوق آب، آبه//ای م//رزی و بینالملل//ی، ح//وزه آبهای زیرزمین//ی و حوزه آبهای س//طحی است.

امی//نزاده همچنین درب//اره چالش می//ان اس//تانهای مختلف ب//ه دلیل پروژههای انتقال آب، درباره راهحل این معضل گفت: باید برای این اس//تانها چه باالدس//تی و چه پاییندستی یک نظام حقوقی منطقهای ایجاد ش//ود تا چالشه//ای به وجود آمده در ای//ن زمینه از بین برود.

اگ//ر این مس//ئله حل نش//ود، میتواند بس//یار دردسرساز باش//د همانطور که هماکنون نیز این اتفاق افتاده و درگیریهایی پیش آمده که عدهای در آن آسیب دیدهاند.

او در نشس//ت خبری ای//ن همایش نیز پیشتر از دیپلماس//ی ضعیف آبی انتقاد کرده و گفته بود: متاس//فانه دیپلماسی آب مش//کالتی را پیشروی خود داشته است به همین منظور درباره آبهای مرزی با توجه به سابقه ایران و کشورهای همسایه باید دیپلماس//ی قوی و منظمی برای پیش//گیری از هرگونه سوءاس//تفاده از منابع آبی کشور ایجاد شود.

‹کاهش‹چشمگیر‹منابع‹آبی‹ ‹

گفتهه//ای وزیر نیرو در همای//ش «حقوق آب؛ چالشه//ا و فرصتها» س//رفصلهای جدیدی در مسئله بحران آب باز کرد.

حمید چیتچی//ان در این همایش از کاه//ش ۰4میلی//ارد مترمکع//ب از مناب//ع آبی خبر داد و این آمار به گفته کارشناس//ان، نش//ان از افزایش سطح بحرانهای آبی دارد.

ما نیازمند قانون جامع آب و آموزش مردم در مس//ائل حقوقی، رفع ابهام در برخی از تکالیف و قوانین کیفری بازنده هستیم تا بتوانیم به طور قاط//ع مقابل اقدامهای غیرقانونی در ح//وزه مس//ائل آبی بایس//تیم. این بخش//ی از گفتههای حمید چیتچیان، وزیر نیرو در همایش «حقوق آب؛ چالشها و فرصتها» است.

وزیر نی//رو گفت: به جز مدیریت هوش//مند، از نظر اجتماعی- سیاسی به قوانین روشن و قاطعی نی//از داریم تا بتواند تکالی//ف ما را در تعارضهای مختلف مش//خص کند، در غیر این صورت آینده این کشور در نتیجه محدودیت منابع آبی به خطر خواهد افتاد.

به گزارش گسترش صنعت، حمید چیتچیان، وزی//ر نی//رو در همایش «حق//وق آب؛ چالشها و فرصتها» با اشاره به اهمیت مسئله آب در کشور افزود: آب برای کش//ور ما مس//ئله ویژهای است و در ط//ول تاریخ نیز این موضوع به دلیل ش//رایط خاص اقلیمی و جغرافیای کشور همواره از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است.

وی افزود: مس//ائل آب به قدری با اهمیت است که برخ//ی تاریخدانان بزرگ جه//ان معتقدند به وج//ود آمدن دولتها در ش//رق به دلیل مدیریت منابع آبی در این مناطق بوده اس//ت، جالب اینکه اکنون نیز مس//ئله آب در تحلیل تنشه//ای منطقهای در میان تحلیلگران از جایگاه ویژهای برخوردار است.

وی گفت: دولت در برنامه شش//م بر مسئله آب بهطور جدی تاکید کرده و در الیحه بودجه سال ٦٩ نیز 4 مسئله آب، فاض//الب، محیطزیس//ت و راهآه//ن، اولویت خاص درنظر گرفته شدهاند.

چیتچیان با بیان اینکه رییسجمهوری نیز در س//خنرانیها و جایگاههای مختلف موضوع آب را مهمترین مسئله کشور بیان کرده است، افزود: در کش//ور ما کاهش منابع آب فقط ناشی از کاهش بارندگی نیس//ت بلکه تغییر اقلیم و افزایش درجه حرارت هوا و افزایش جمعیت و کاهش سرانه آب در بخشه//ای مختلف نیز در آن تاثیر بس//زایی داشته است.

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته حدود ۰4میلیارد مترمکعب کاهش منابع آبی در کشور داش//تهایم، گفت: در س//الهای گذش//ته بیش از ۰۳۱میلیارد مترمکعب منابع آبی در کشور وجود داشت این در حالی است که اکنون این میزان به ۰٩میلیارد مترمکعب کاهش یافته و میزان تبخیر آب ب//ه دلی//ل تغیی//رات آب و هوایی افزایش یافته است.

وزیر نی//رو تاکید کرد: آب، فقط یک مس//ئله مدیریتی یا مهندسی نیست، بلک//ه ابع//اد اجتماع//ی، اقتص//ادی و زیس//تمحیطی و تمام جوانب زندگی ف//ردی را تحت تاثیر ق//رار میدهد. به همین دلیل باید با حساسیت بیشتری در اقدامات خود به سوی مدیریت آب گام برداری//م. وی با بیان اینکه یکی از موضوعات بس//یار مهم در مدیریت درست منابع آبی، مسئله حق//وق آب اس//ت، گفت: امروزه ب//ا روند حقوقی جدی//دی مواجهیم که در گذش//ته ب//ا آن روبهرو نبودیم و این باعث شده تا ضرورت برگزاری چنین همایشهایی ایجاد شود.

وی اف//زود: در مدیریت منابع آب دانش//مندان دورهه//ای مختلف//ی را بی//ان کردهاند؛ نخس//ت، دوره فراوان//ی مناب//ع آب و پیش//ی گرفتن میزان عرض//ه ب//ر تقاض//ا در ح//وزه منابع آب ب//وده و در نتیج//ه تعارض//ی در این بین وجود نداش//ته است.

چیتچیان گف//ت: در دوره دوم مدیریت منابع آب کمک//م بهدلیل باال رفتن میزان تقاضا س//عی میش//ود با شیوههایی چون سدسازی، حفر قنات یا انتقال آب به نوعی مدیریت عرضه ایجاد ش//ود. در مرحله س//وم نی//ز مدیریت کش//ت، مدیریت مص//رف و مدیریت تقاضا مطرح ش//د. وی افزود: مرحله چه//ارم که مرحله کنونی اس//ت، بهدلیل نبود ظرفیت پاس//خگویی منابع آبی به نیاز بش//ر در زمینهه//ای گوناگون موض//وع تخصیص پیش آمده، به گونهای که ش//اید نیاز باش//د آب ح//وزه صنع//ت ی//ا کش//اورزی را کاه//ش داد و ب//ه بخش ش//رب اضافه ک//رد. وزیر نی//رو در ادامه با اش//اره به تعارضهای موجود در بخش آب گفت: حل تعارضه//ای موجود در بخش آب نیازمند وج//ود قوانین خاصی اس//ت، این قوانین بایس//تی بهط//ور همزمان رفعکننده تعارضهای بین بخشهای باالدست و پایین دس//ت در حوضههای آبریز، منافع اشخاص و محیطزیس//ت، منافع نس//ل حاضر و نسلهای آین//ده، حقابهداران قدیمی کش//اورزی و مصارف شرب، حوضههای مختلف آبریز، منافع بخشهای مختل//ف، کش//ورهای همج//وار دارای منابع آبی مش//ترک، مناف//ع اقتصادی و کیفی//ت منابع آب و مناف//ع اش//خاص و جامعه باش//د. وی افزود: ما نیازمند قانون جامع آب و آموزش مردم در مسائل حقوق//ی، رفع ابهام در برخ//ی از تکالیف و قوانین کیف//ری بازنده هس//تیم تا بتوانیم ب//ه طور قاطع مقابل اقدامهای غیرقانونی در حوزه مس//ائل آبی بایس//تیم. چیتچیان گف//ت: وزارت نیرو آمادگی دارد تا با کمک س//ایر سازمانهای اجرایی به رفع مش//کالت و معض//الت جامعه، بهوی//ژه معضالت مربوط به منابع آب با تمام توان همکاری داش//ته باشد.

‹قانون‹آب‹به‹اصالحات‹نیاز‹دارد ‹

مش//اور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ای//ران نیز گفت: متخصصان آب عقیده دارن//د قانون توزیع عادالن//ه آب نیازمند تغییرات کلی نیس//ت ام//ا نیاز ب//ه اصالحات//ی در بعضی م//وارد آن وجود دارد. ب//ه گفته او، اکنون بیش از 4۳س//ال از تصویب قانون آب در کشور میگذرد و بای//د برای اص//الح نقاط ضع//ف آن وارد عمل شد.

محم//د حاجرس//ولیها با بی//ان اینک//ه وزارت نیرو برای اینکه بتواند بر مش//کالت موجود غلبه و اصالحات//ی را در قان//ون آب ایجاد کند نیازمند حمایته//ای عمومی جدی اس//ت، گف//ت: ما به دنبال تدوین چند نظام حقوقی مشخص هستیم ک//ه امیدواری//م دس//تاوردهای م//ا در محورهای منطبق ب//ر چالشهای موجود آب کش//ور بتواند خروج//ی مناس//بی داش//ته باش//د. آنچ//ه را که ب//ا قاطعی//ت باید مراقب//ت کنیم، اج//رای قانون است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.