۰2هزارمیلیارد تومان نیاز بخش آب و برق

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

قائممقام وزیر نی//رو از افزایش ۰۳ درصدی بودجه برای طرح تعادلبخش//ی خب//ر داد و گفت: براس//اس برآورد کارشناس//ان بودجه، این بخش بیش از ۰۰۵میلیارد تومان خواهد شد.

به گزارش ایسنا، س//تار محمودی درباره الیحه بودجه ٦٩۳۱ اظهار کرد: گرچه نیاز وزارت نیرو در س//ال در بخش آب و برق ۰۲ ه//زار میلیارد تومان اس//ت، اما با توجه ب//ه افزایش بودجه نسبت به سال گذشته از دولت سپاسگزاریم.

وی ب//ا بیان اینکه وزارت نیرو نیازمند منابع زیادی برای اتمام طرحهای آغاز شده اس//ت، تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش آب کش//ور بخش//ی اس//ت که مورد نیاز همگان ق//رار میگیرد بنابراین طرحهای گستردهای در این بخش آغاز شده است.

قائممقام وزیر نیرو با اش//اره به افزای//ش ۰۰۳میلیارد تومانی بودجه وزارت نیرو نس//بت به سالهای گذش//ته، افزود: با توجه به اینکه نیاز وزارت نیرو بیش از این اس//ت الزم اس//ت همچون سالهای گذشته منابع مالی مورد نیاز را از طریق وامهای بانکی، س//رمایهگذاری بخش خصوصی، اوراق مش//ارکت و اسناد خزانه تامین کنیم.

به گفته محمودی، س//ال گذش//ته نیز دولت ن//گاه ویژهای به وزارت نی//رو داش//ت و این موض//وع بهطوری بود ک//ه از طریق صندوق توس//عه ملی و با عنایت مجلس ش//ورای اسالمی منابع خوبی دراختیار آب و برق به ویژه آب قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در زمینه بودجه عمومی مذاکراتی داشتهایم، گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی، مجلس و رییسجمهوری نگاه ویژهای به آب و فاضالب داش//تهاند بهطوری که این مسئله را جزو اولویتهای دولت قرار دادهاند.

قائممق//ام وزیر نیرو درباره بودجه طرح احیا و تعادلبخش//ی گفت: درحالحاضر میزان بودجه در این بخش مش//خص نشده، اما بهطور قطع وزارت نیرو بودجه این طرح را افزایش خواهد داد.

وی با بیان اینکه یکی از مس//ائل مهم در کش//ور اس//تفاده از تصفیه فاضالب و پساب است، گفت: الزم است با درنظر گرفتن ش//رایط زیس//تمحیطی و پارامترهای زیس//تمحیطی تصفیه فاضالب انجام شود.

‹تولید‹۲‹میلیارد‹مترمکعب‹پساب‹سالم‹در‹برنامه‹ ‹ ششم‹توسعه

قائممقام وزیر نیرو همچنین با بیان اینکه در سال ۰۳میلیارد مترمکع//ب ذهاب و فاضالب در کش//ور تولید میش//ود، گفت: الزم اس//ت برای این مس//ئله بهویژه فاضالبهایی که ناش//ی از فعالیتهای شهری است تدابیری لحاظ شود.

محمودی با بیان اینکه ۵میلیارد مترمکعب فاضالب ش//هری، صنعتی و خدماتی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: از این میزان ۵/۱میلیارد مترمکعب تصفیه میشود که یکمیلیارد مترمکعب پس//اب س//الم و بهداش//تی اس//ت. به گفته وی، این کار از این جهت که آب آلوده دوباره در چرخه مصرف قرار میگیرد بسیار تاثیرگذار و ارزشمند است. برهمین اساس وزارت نیرو در برنامه ششم توس//عه قصد دارد ۲میلیارد مترمکعب پساب تصفیهشده به وج//ود آورد. قائممقام وزیر نیرو با بیان اینکه این امر نیازمند تدبیر و سرمایهگذاری است، گفت: تجربههای خوبی در ایران در زمینه فرآیندهای مهندسی وجود دارد بهطوری که مشابه تمام تصفیهخانههای مدرنی که در دنیا استفاده میشود در ایران نیز وجود دارد. محمودی با اشاره به فعال شدن بخش خصوصی در این زمینه ادامه داد: در طول دو سال اخیر ۵ هزار میلیارد تومان از سرمایهگذاری بخش خصوصی در این زمینه استفاده شده که این مسئله در نوع خود بینظیر است.

وی گف//ت: امیدواری//م ب//ا هم//کاری س//ازمان برنامهریزی و بودج//ه زمینههای خرید تضمینی پس//اب افزایش یابد که البته درحالحاضر نیز این کار انجام ش//ده بهطوری که نزدیک به 4۲ پروژه با همین سبک در سراسر کشور در حال انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.