خروج ۰6 درصد ظرفیت نیروگاه شازند ازمدار

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

مدیرعام//ل نیروگاه ش//ازند از خ//روج دو واحد نی//روگاه از مجم//وع 4 واحد تولیدی این مجموع//ه صنعتی بهدلیل نبود سوخت گاز خبر داد.

حمیدرضا بادرس//تانی درباره تاثیر کمبود گاز برای خوراک این نیروگاه به ایرنا گفت: هماکنون نیروگاه با ۰4درصد ظرفیت کار میکند و ۰٦درصد ظرفیت بهدلیل سوخت مصرفی ناکافی از مدار خارج ش//ده است. وی درباره نیاز روزانه این نیروگاه به س//وخت گاز اینگونه توضیح داد: نیروگاه ش//ازند در مجموع روزانه 7 میلیون مترمکعب س//وخت گاز نی//از دارد و در حال حاضر حداقل 4 میلیون مترمکعب کمبود سوخت داریم.

مدیرعام//ل نیروگاه ش//ازند با بیان اینک//ه در حال حاضر از سوخت مازوت اس//تفاده نمیشود، اظهار کرد: بنا بود سوخت مصرف//ی نیروگاه تامین ش//ود، اما ش//رکت گاز در این زمینه همکاری الزم را ندارد و با مشکل مواجه شدهایم.

مدیرعامل نیروگاه شازند درباره دلیل تامین نشدن گاز مورد نیاز این نیروگاه توضیح داد: ش//رکت گاز باال رفتن مصرف گاز خانگی را دلیل این موضوع عنوان کرده است.

براساس دس//تور اکید رییسجمهوری در سفر هیات دولت به اس//تان مرکزی و نیز مصوبه کارگ//روه کاهش آلودگی هوا، نیروگاه ش//ازند حق اس//تفاده از س//وخت مازوت را ندارد. در روزهای گذشته این نیروگاه به دلیل تامین نشدن سوخت گاز خالف مصوبه از س//وخت مازوت استفاده کرد که این موضوع در خبری با عنوان «باز هم مصرف مازوت در نیروگاه ش//ازند» منتشر شد. بر این اساس دلیل اصلی کاهش سوخت گاز هنوز مش//خص نیست که آیا به واقع افزایش مصرف خانگی است یا استفاده از سوخت مازوت؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.