‹سجنوبی‹به‹515میلیون‹مترمکعب‹م‹یرسد

برداشت‹گاز‹از‹پار

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

مدیرعامل ش//رکت نفت و گاز پارس با اشاره به افزایش ظرفیت برداش//ت گاز از میدان مش//ترک پارس جنوبی به بیش از ٠٧4میلیون مترمکعب در روز گفت: تا پایان آذر برداشت گاز از این میدان به ٥١٥میلیون مترمکعب در روز افزایش مییابد. باید درنظر داش//ت که افزایش برداشت نتیجه نوسازی و تامین ماش//ینآالت و ش//یوههای نوین استخراج است.

محمد مش//کینفام در بازدید از سکوی فاز یک پارس جنوبی اعالم کرد: درحال حاضر ٢٦درصد از نیاز مصرفی کشور از طریق منابع گازی این میدان تامین میشود.

وی ب//ه آغاز تولید گاز از س//کوهای ١٢ و 8١بی تا پایان آذر اش//اره کرد و گفت: با برداش//ت گاز از این دو س//کو، ظرفیت تولید گاز کشور از میدان مش//ترک پارس جنوب//ی تا پایان آذر امسال به ٥١٥میلیون مترمکعب در روز میرسد. سکوهای نامبرده در مراحل پایان//ی برای برداش//ت به س//ر میبرند. همچنی//ن در مدت 3 س//ال آینده تعداد س//کوهای تحت راهب//ری عملیات تولید شرکت نفت وگاز پارس به ٠4 عرشه خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: تالش میکنیم با ارزیاب//ی توانمندیهای بخش عملیات تولی//د و با نگاه ب//ه افقهای پی//شرو، برنامههای مدیریتی و اجرایی متناس//ب با شرایط کوتاهمدت، میانم//دت و بلندمدت را به منظور ارتقای س//طح فعالیتهای عملیاتی اجرا کرده و این ٠4 سکو را از راه شناخت دقیق شرایط فنی و تخصصی ازجمله تعمیرات، نگهداشت تاسیسات و پشتیبانی عملیات، مدیریت کنیم.

مش//کینفام، تمامی مراح//ل طراحی، س//اخت و اج//را، بارگی//ری و حم//ل، راهان//دازی و بهرهب//رداری از س//کوهای دریایی را کاری پیچیده و تخصصمحور توصیف کرد و افزود: اینکه امسال ٥ سکو از سوی متخصصان داخلی اجرا ش//ده را نباید کار کوچکی تلقی کرد، چراکه س//اخت هرکدام از این س//کوها پ//روژهای ب//زرگ، زمانبر و هزینهبر بوده و نقش//ی تاثیرگذار بر صنعت نفت و اقتصاد ملی دارد.

ب//ه گفته مدیرعامل ش//رکت نفت و گاز پارس با بهرهبرداری از س//کوهای فازهای ٧١ و ‪9١ 8١،‬ و ٠٢و١٢ تا پایان امسال برداشت گاز کشور از پارس جنوبی به بی//ش از ٠4٥میلیون مترمکعب در روز میرس//د تا نتایج مورد نظر کارفرما مطابق و حتی به بیش از برنامههای وعده ش//ده در افزایش تولید گاز برسد.

مش//کینفام اظهار کرد: افزایش توان برداش//ت گاز از پ//ارس جنوب//ی مزیته//ای فراوان//ی برای کش//ور بهدنبال دارد که یکی از آنها، این است که در صورت برابری ی//ا افزایش میزان تولید گاز این می//دان به بی//ش از نیاز داخلی، ای//ن قابلیت مهم فراه//م خواهد ش//د ک//ه در مصرف مناب//ع گازی مخازن غیرمشترک صرفهجویی و حفاظت شده و بر برداش//ت و اس//تفاده از مخازن مشترک تمرکز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.