طرح توسعه پتروشیمی ماهشهر در دست مطالعه

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

با اینک//ه بیش از ٥8 درص//د از زمینهای منطقه ویژه اقتصادی ماهش//هر به سرمایهگذاران واگذار شده اما هنوز درخواس//ت برای ارائه زمین در ای//ن منطقه وجود دارد. بر این اس//اس مدیران منطقه ویژه اقتصادی ماهش//هر به فکر توس//عه این منطقه هستند تا بتوانند عالوهبر افزایش حجم س//رمایهگذاری به اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده کمک کنند.

مدیرعامل س//ازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروش//یمی ماهشهر گفت: حدود ٥8 درصد از زمینهای فعلی منطقه ویژه پتروش//یمی ماهشهر به سرمایهگذاران واگذار شده و اکنون برای اجرای طرحهای جدید و جذب س//رمایهگذار بیش//تر به زمینهای جدی//د و اجرای طرح توس//عه نیاز داریم.

امید ش//هیدینیا به ایسنا گفت: با توجه به نیاز منطقه، طرح توس//عه این منطقه ویژه در دس//ت مطالعه است و گزینهای نیز در ضلع ش//رقی منطق//ه موجود، جانمایی و انتخاب شده است.

وی اف//زود: اکنون ف//از مطالعاتی طرح توس//عه منطقه ویژه اقتصادی پتروش//یمی ماهشهر در حال کلید خوردن اس//ت تا پس از بررسیهای مشاور و حفظ و رعایت تمام مالحظ//ات زیس//تمحیطی، بتوان بخش//ی را ب//ه عنوان زمینهای جدید به منطقه ویژه اقتصادی پتروش//یمی در ماهشهر اضافه کرد.

ش//هیدینیا با اشاره به اینکه زمینهای باقیمانده برای واگذاری به صنایع پاییندس//تی مناس//ب هستند، گفت: اکنون س//طح موج//ود در منطقه ٢ ه//زار و ٠٠٦ هکتار است و زمینهای باقیمانده در منطقه تنها برای واگذاری به صنایع پاییندس//تی مناسب هس//تند و این امر نیاز به اجرای طرح توسعه منطقه را دوچندان میکند.

وی با اشاره به اینکه بخش مورد نظر برای طرح توسعه ح//دود 3 هزار هکتار اس//ت، گفت: با توج//ه به اینکه در منطق//ه مورد نظر ب//رای طرح توس//عه، هوریات طبیعی وج//ود دارد، از این 3 هزار هکت//ار میتوان هزار هکتار را استحصال و برای توسعه صنایع پتروشیمی در زمینههای مختلف استفاده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.