همکاری ایران با لورگی آلمان برای تکمیل زنجیره پتروشیمی

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

مدی//ر کنترل تولید ش//رکت ملی صنایع پتروش//یمی ایران با اش//اره به مذاکره با ش//رکت لورگی آلمان برای احداث واحد پلیپروپیلن در کشور جزئیات این مشارکت را اعالم کرد.

به گ//زارش ایلنا، علی محمد بساقزاده گفت: با هدف تکمیل زنجی//ره ارزش برنامهری//زی دقیقی در ش//رکت ملی صنایع پتروش//یمی ایران شده که از جمله آن باید به همکاری با ش//رکت لورگی برای ساخت واحد پلیپروپیلن در مش//ارکت با شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی اشاره کرد.

وی همکاری مشترک لورگی در ساخت واحد پلیپروپیلن را نخستین همکاری ایران در تولید این محصول دانست.

پی//ش از ای//ن مرضیه ش//اهدایی، معاون وزی//ر نفت در امور پتروش//یمی با اش//اره به مجوز ش//ورای اقتصاد برای سرمایهگذاری و احداث واحد ٠٢١هزار تنی تولید پروپیلن از متانول گفته بود: ظرفیت این واحد با همکاری ش//رکت لورگی آلمان به ٠٠٥هزار تن افزایش مییابد.

عضو هیاتمدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اعالم جزئیات این همکاری گفت: ش//رکت پژوهش فناوری پتروشیمی اقدام به احداث و تولید واحد تولید پلی پروپیلن به شکل آزمایش//ی کرده که با تصمیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار است میزان تولید در این واحد به ٠٢١هزار تن در سال افزایش یابد.

وی ادام//ه داد: برنامهری//زی کنون//ی ما افزای//ش تولید پلیپروپیل//ن در ش//رکت پژوهش فناوری پتروش//یمی تا ٠٠٥هزار تن در س//ال است که در این راستا با شرکتهای خارجی ازجمله لورگی مذاکره ش//ده تا این ظرفیت محقق شود.

واحد نیمهصنعتی تولید پلی پروپیلن ش//رکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در مرکز اراک قرار دارد که ساخت آن از مهر ١93١ آغاز شده و شهریور ٢93١افتتاح شد.

ظرفیت اس//می تولید پروپیلن کش//ور تا سال ٢9 حدود ٥٦9هزار تن بوده که افزایش ظرفیت تولید پروپیلن کشور در برنامه شش//م توسعه حدود 4 میلیون تن در نظر گرفته شده است.

براس//اس برنامهریزیها، ظرفیت تولی//د پروپیلن تا پایان برنامه هفتم توسعه به حدود 8میلیون تن خواهد رسید.

علی محمد بساقزاده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.