ایست! رعایت قوانین رانندگی الزامی شد

طرح انضباط ترافیکی در شهرک صنعتی شهرکرد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

از ابتدای آذر امس//ال طرح انضباط ترافیکی در ش//هرک صنعتی شهرکرد با هماهنگی و تعامل دوس//تانه پلیس راه انتظامی استان چهارمحال و بختیاری آغاز ش//ده اس//ت. مسئوالن صنعتی این استان بر ای//ن باورند که مس//احت ۰۰۵ هکتاری این ش//هرک و حض//ور۰۸۴ واحد صنعتی در آن ل//زوم ایجاد امنیت و نظم را بیش//تر به چشم میآورد چراکه تردد جمعیت و خودروه//ای حم//ل بار بس//یار در ط//ول روز و اهمیت پیش//گیری از وق//وع ح//وادث و تصادفات در ش//هرک صنعتی دلیل قانعکنندهای برای اجرای این طرح است. به عالوه اینکه زمانی که س//رمایهگذاران احساس کنند سرمایه خود را به ش//هرک صنعتی منتقل کردهاند که امنیت روانی و فیزیکی برای آن لحاظ میشود و نظم و انضباط ترافیکی در آن حاکم است انگیزه بیشتری برای فعالی//ت پیدا میکنند. از ای//ن رو این طرح میتواند در تمامی شهرکهای صنعتی بزرگ کشور قابل اجرا باشد. ش//اید به نظر برس//د که محدودیته//ای ترافیکی تنها مربوط به ش//هرهای بزرگ با خودروهای بسیار است اما میتوان شرایطی را تصور کرد که پلیس در شهرکهای صنعت//ی نیز حضور یاب//د و به وضعیت نظ//م و امنیت شهرک رسیدگی کند. شاید اندکی دور از ذهن باشد اما ایج//اد امنیت و نظم ترافیکی در ش//هرکهای صنعتی بزرگی که مس//احت بس//یاری دارند یا تعداد واحدهای صنعتی در آنها زیاد اس//ت ضروری اس//ت. البته اجرای چنین طرحهایی بر حس//ب موقعیت ش//هرک و میزان ت//ردد خودروها و افراد در آن تخمین زده اس//ت. با این حس//اب در شهرکهای صنعتی بزرگ که فاصله زیادی ب//ا مراکز ش//هرها دارند این قاعده دور از ذهن نیس//ت. هرچند ت//ا اکنون رویکرد تمام ش//رکت ش//هرکهای اس//تانی را درباره لزوم اجرای طرحه//ای نظم ترافیکی جویا نشدیم یا نظر مدیران عامل این شرکتها منعکس و رسانهای نشده اس//ت اما بهتازگی علیرضا شفیعزاده، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی چهارمحال و بختی//اری از اجرای طرح انضباط ترافیکی از ابتدای آذر امس//ال در شهرک صنعتی شهرکرد خبر داده است. در ابت//دا الزم دیدی//م ک//ه دی//دگاه ش//فیعزاده را درباره ساماندهی ترافیکی در این شهرک صنعتی بپرسیم؛ چرا که به طور قطع شهرک صنعتی شهرکرد تفاوتهایی با دیگر شهرکهای صنعتی این استان دارد که الزم شده اس//ت از بین ۱۲ شهرک صنعتی فعال این استان طرح انضباط ترافیکی در این شهرک اجرا شود.

چرا نظم ترافیکی؟ ‹

علیرضا ش//فیعزاده، مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان چهارمحال و بختیاری در این زمینه به گسترشصنعت گفت: تردد ماشینهای حمل بار سنگین از داخل شهرکهای صنعتی بدون توجه به ظرفیتهای تعریف ش//ده و سرعت مجاز، یکی از مسائل مهمی است که اجرای طرح انضباط ترافیکی را در ش//هرک صنعتی ش//هرکرد نش//ان میدهد؛ چراکه حمل بار با خودروها و کامیونه//ای بزرگ با س//رعت غیرمج//از باعث تخریب زیرساختها و آس//فالتهای شهرک صنعتی میشود از این رو ضرورت حفظ زیرس//اختها و امنیت در شهرک صنعتی لزوم اجرای این طرح را بیش از پیش به چش//م میآورد. ش//فیعزاده گفت: برای ش//روع ط//رح انضباط ترافیکی درحالحاضر ش//هرک صنعتی شهرکرد درنظر گرفته شده است دلیل آن نیز به مساحت بیشتر و وجود واحده//ای صنعتی بس//یار در این ش//هرک برمیگردد. بدیهی است در صورت دستیابی به نتایج مطلوب ناشی از اج//رای ط//رح انضب//اط ترافیکی این ط//رح در دیگر شهرکهای صنعتی استان نیز اجرایی خواهد شد.

وی با اش//اره به نشس//تی پیرامون مسائل ترافیکی و مش//کالت ناش//ی از آن، با حضور اعض//ای هیاتمدیره ش//رکت خدمات//ی ای//ن ش//هرک، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی، ریی//س پلی//س راه فرماندهی انتظامی اس//تان، فرمانده پلیس راه شهرکرد و فرمانده بس//یج کارگری اس//تان افزود: برای پیشگیری از وقوع حوادث و تصادف در ش//هرک صنعتی عالیم راهنمایی و رانندگی ب//ا همکاری پلی//س راه فرماندهی انتظامی اس//تان در ش//هرک صنعتی ش//هرکرد نصب میشود. همچنی//ن قرار بر این اس//ت که ابت//دا در این زمینه با نص//ب بنر در ش//هرک صنعت//ی برای هم//ه واحدهای تولی//دی اطالعرس//انی ش//ود. مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان چهارمحال بختیاری تاکید کرد: در برخ//ی از واحدهای تولیدی ش//هرک صنعتی ش//هرکرد ۰۰۶۱ کارگر مش//غول کار هس//تند. طبیعی اس//ت که وقتی این تع//داد از نی//روی کار بخواهند به من//زل خود برون//د ازدح//ام جمعیت ایجاد میش//ود. همچنین در داخل ش//هرک صنعتی ش//هرکرد دانشگاه علمی – کاربردی وجود دارد که ۰۰۵۱ دانش//جود دارد و خود تش//دیدکننده ازدحام جمعیت در داخل شهرک اس//ت. تردد این تع//داد از جمعی//ت در روز لزوم ایجاد امنیت و طرح انضباط ترافیکی را گوشزد میکند.

طرحی با عالیم و نشانهها ‹

ش//فیعزاده درباره میزان س//رمایهگذاری اولیه برای اج//رای ط//رح انضباط ترافیک//ی گف//ت: درحالحاضر س//رمایه و هزینه خاصی پیشبینی نشده است؛ چرا که قرار است پلیس راه فرماندهی انتظامی استان در تعامل دوستانه به ش//هرک صنعتی کمک کنند. این طرح که قرار اس//ت از در ورودی ش//هرک صنعتی اجرا شود در ابت//دای امر با نص//ب عالیم راهنمای//ی و رانندگی آغاز میشود و هزینه چندانی دربر ندارد.

ش//فیعزاده گفت: اگ//ر طرح انضب//اط ترافیکی نتایج مثبت دربر داش//ته باش//د درنظ//ر داریم ک//ه در دیگر ش//هرکهای صنعتی بزرگ استان همچون بروجن این طرح اجرا شود. به عالوه اینکه واحدهای صنعتی مستقر نیز از این طرح استقبال کردهاند.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان چهارمحال و بختیاری درباره لزوم س//اماندهی ترافیکی و انضباطی در شهرکهای صنعتی گفت: الزم است که در تمامی ش//هرکهای صنعتی با مساحت و واحدهای صنعتی زیاد این طرح اجرایی ش//ود. بهعنوان نمونه در بازدید اخیری که از ش//هرک صنعتی فارس داش//تم به نظر میرسید که اجرای طرح الزم است. از این رو بعد از گذشت چند ماه از اجرای طرح به طور قطع با استقبال تمامی شرکتهای صنعتی استانی مواجه میشود.

وی درباره وضع جرایم راهنمایی و رانندگی نیز گفت: صدور برگه جرایم برعهده ش//رکت شهرکهای صنعتی نیست و تنها پلیس راه فرماندهی انتظامی استان وقوع تخلفات را تشخیص میدهد. درباره برقراری امنیت نیز همین قاعده حکمفرماس//ت. هر چند نشس//تهایی با پلیس آگاهی اس//تان و پلیس۰۱۱ داش//تیم اما گشت سیار و تشخیص جرایم و رسیدگی برعهده آنها است.

ارتباط متقابل انظباطی ‹

یکی از جوانب مهم اجرای طرح س//اماندهی ترافیکی در ش//هرکهای صنعتی کمکی اس//ت که به صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی میش//ود. شاید سوال شود که اجرای طرحهای نظم ترافیکی چه کمکی به توسعه صنعت//ی میکند؟ س//والی کلی که مس//عود س//وردی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری به آن پاسخ داد. وی به گسترش صنعت گفت: زمانی که س//رمایهگذاران احساس کنند سرمایه خود را به محل//ی منتقل کردهاند که امنی//ت روانی و فیزیکی برای آن لحاظ میش//ود و نظم و انضب//اط ترافیکی در آن حاک//م اس//ت، انگیزه بیش//تری ب//رای فعالیت پیدا میکنند. از این رو ایجاد امنیت در شهرکهای صنعتی میتوان//د باعث افزایش روحیه و انگیزه س//رمایهگذاری ش//ود. در مقابل هر چه س//رمایهگذاری بیشتری جذب ش//ود به پلیس خدمترسانی میشود چراکه با افزایش فعالیتهای اقتصادی از میزان ناهنجاریهای اجتماعی، سرقت و معضالت گوناگون مرتبط آن کاسته میشود.

وی افزود: در گذشته تصافات منجر به خرابی خودرو در شهرک صنعتی شهرکرد گزارش شده است تا جایی که هفتهای یک تصادف در سطح شهرک داشتیم. از این رو حضور پلیس در کنار ایجاد امنیت در سطح شهرک صنعتی باعث نظم ترافیکی و کاهش تصادفات در تردد میش//ود. س//وردی با بیان اینکه ۹۲ ش//هرک و ناحیه صنعتی مصوب در اس//تان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که ۱۲ مورد از آنها قابل واگذاری اس//ت، گفت: در شهرک صنعتی شهرکرد با مساحت حدود ۰۰۵ هکتار، ۰۸۴ واحد صنعتی مش//غول فعالیت هس//تند. طبیعی است با این مساحت و تعداد واحد تولیدی اجرای طرح نظم ترافیکی دور از ذهن نیست.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری معتقد اس//ت که هرچند در کارزار مشکالت اقتصادی هس//تیم اما نمیتوان از طرحهای انضباطی و امنیتی در سطح شهرکهای صنعتی بهسادگی گذشت.

چند نکته درباره ساماندهی ترافیکی ‹

ش//هرکهای صنعتی با توجه به س//ازوکار اقتصادی ک//ه در آنه//ا متص//ور اس//ت تفاوته//ای بس//یاری با ش//هرکهای مس//کونی دارند. بهطور قط//ع مختصات س//اماندهی ترافیکی در آنها نیز متفاوت است؛ چرا که در این ش//هرکها آنچنان نیازی ب//ه حضور یک پایگاه ثابت نیروی انتظامی احس//اس نمیشود بلکه همین که پلیس به صورت گش//ت س//یار بر نظ//م و امنیت داخل ش//هرک نظارت کند کفایت میکن//د. نکته دیگر اینکه بهتر اس//ت در ابتدای در ورودی ش//هرکهای صنعتی، تمامی خودروهای حمل س//نگین بار بررسی شوند و به آنها تذکر داده ش//ود که با س//رعت مجاز تردد کنند. به عبارتی، از آنجا که قش//ر حاضر در شهرکهای صنعتی یکدست هستند نیازی نیست که همواره با افراد برخورد قهری ش//ود بلکه در ابتدای امر تنها با تذکر و هشدار از بسیاری از حوادث جلوگیری میشود.

حضور پلیس در کنار ایجاد امنیت در سطح شهرک صنعتی باعث نظم ترافیکی و کاهش تصادفات در تردد میشود

اگر طرح انضباط ترافیکی نتایج مثبت دربر داشته باشد درنظر داریم که در دیگر شهرکهای صنعتی بزرگ

استان همچون بروجن این طرح اجرا شود

صفیه رضایی گروه صنایع کوچک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.