بخشودگی جرایم دیرکرد واحدهای صنعتی تا پایان امسال

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان ف//ارس از تمدید دس//تورالعمل بخش//ودگی جرایم دیرک//رد بدهیهای مع//وق واحده//ای صنعتی این استان خبر داد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنع//ت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان فارس، ش//اهپور قنبری از تمدید دس//تورالعمل بخشودگی جرای//م دیرکرد بدهیهای مع//وق واحدهای صنعتی اس//تان فارس خبر داد و اظهارکرد: این دستورالعمل س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بهمنظور حمای//ت و رفع موانع تولی//د، ایجاد انگیزه و افزایش س//رمایهگذار، رونق تولید و اشتغالزایی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی ابالغ میشود.

وی اف//زود: این مش//وق ب//ه منظور حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی دارای قرارداد حق بهرهبرداری از زمین، اعیان//ی و تاسیس//ات، در ش//هرکها و نواحی صنعتی اعم از صنعتی، بنگاههای خدمات عمومی، واحده//ای فناوری و کس//بوکار و واحده//ای کارگاهی که مش//مول پرداخت تعدیل بدهی معوق ب//وده و تاکنون موفق به پرداخ//ت مبالغ اعم از اصل بدهی و تعدیل معوقه نشده، قابل اجراست.

قنبری تصریح کرد: براس//اس این دس//تورالعمل، طرفهای قراردادی که اسناد تعهدی خود را از زمان ابالغ این دستورالعمل تحویل دادهاند ولی تعدیل آنها تاکنون مورد بخشودگی قرار نگرفته، مشمول تخفیفهای اعطای این دستورالعمل میشوند.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان فارس افزود: واحدهای تولی//دی بهرهبردار که دارای پروانه پایان کار یا در مرحله نصب ماشینآالت هس//تند، در صورت پرداخ//ت ۰۵درصد اصل بدهی، مش//مول ۵۶درصد بخشودگی جرایم دیرکرد خواهند ش//د و چنانچ//ه ۰۰۱درصد مبلغ اصل بدهی تولیدی و صنعتی را پرداخت کنند تا ۰۸درصد جرایم تاخیر بخشوده میشود. این مقام مس//ئول همچنین با بیان اینک//ه واحدهای صنعتی ک//ه در مرحله فوندانس//یون و نصب س//وله باش//ند مش//مول این مشوقها خواهند ش//د، گفت: چنانچه برنامه ساختوس//از این واحدها با برنامه زمانبندی مصوب ش//ده در هیاتمدیره ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی ف//ارس مطابقت داش//ته باش//د، در صورت پرداخ//ت ۵۳درصد اص//ل بدهی، ش//امل ۰۵درصد بخش//ودگی جرایم دیرکرد میشوند. وی تاکید کرد: واحده//ای مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی استان تا پایان س//الجاری میتوانند از دستورالعمل اعطای مشوقهای ویژه در جهت رونق بخش تولید و صنعت استفاده کنند. قنبری اظهار امیدواری کرد که با اعمال این مشوقها ش//اهد تسریع در بهرهبرداری از واحدهای در حال س//اخت، راهان//دازی واحدهای غیرفعال و افزایش ظرفیت تولید واحدهای نیمهفعال باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.