تمدید دستورالعمل اعطای مشوق به واحدهای صنعتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان گلستان از تمدید دس//تورالعمل اعطای مش//وقها به واحدهای صنعتی و صنف//ی (تولی//د، توزیعی و خدماتی) تا پایان س//ال ۵۹ در شهرکها و نواحی صنعتی خبر داد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نقل از رواب//ط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان گلس//تان، حجتاله خلیلزادهصورتی گفت: تمدید این دستورالعمل پس از طرح در هیاتمدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و تصویب آن برای اجرا به تمامی استانها ابالغ شد.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان گلستان اف//زود: ای//ن دس//تورالعمل در راس//تای حمای//ت از تمامی واحده//ای صنعتی و صنفی دارای ق//رارداد حق بهرهبرداری از زمین، اعیانی و تاسیس//ات در ش//هرکها و نواحی صنعتی کشور تمدید شده است.

خلیلزاده صورتی گفت: بر این اس//اس، واحدهای مستقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی اعم از اراضی صنعتی، صنفی، بنگاهه//ای خدمات عموم//ی انتفاعی، واحده//ای فناوری و کس//بوکار و واحده//ای کارگاه//ی و صنف//ی که مش//مول پرداخ//ت تعدی//ل بدهیهای معوق ب//وده و تاکنون موفق به پرداخ//ت بدهی خ//ود نش//دهاند، میتوانن//د از تخفیفها و مشوقهای این دستورالعمل بهرهمند شوند.

وی افزود: س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در س//ال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و در راستای رفع موان//ع تولید، ایجاد انگی//زه و افزایش س//رمایهگذاری، رونق تولید و اش//تغالزایی هرچه بیشتر، دستورالعمل اعطای مش//وقها به واحدهای صنعتی را برای اجرا تا پایان سال ۵۹ به شرکت شهرکهای صنعتی استانها ابالغ کرد.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان گلستان از واحدهای صنعتی مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی خواس//ت با مراجعه به واحد برنامهریزی و امور اقتصادی این شرکت از مزایای دستورالعمل ابالغی بهرهمند شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.