بررسی ۵۲ پرونده وصول مطالبات در کردستان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کردستان ضمن اس//تقبال از تمدید طرح اعطای مشوقها، بخشودگی جرائم دیرکرد و تخفیفهای ویژه به واحدهای صنعتی، از بررس//ی ۵۲ پرونده در س//ومین جلس//ه کمیته وص//ول مطالبات در شرکت شهرکهای صنعتی کردستان در امسال خبر داد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنع//ت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کردس//تان، ش//اهوحاجبی، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کردس//تان، ضمن اس//تقبال از تمدید مجدد طرح اعطای مشوقها، بخشودگی جرائم دیرکرد و تخفیفهای ویژه به واحدهای صنعتی گفت: س//ومین جلسه کمیته وصول مطالبات این شرکت امسال در راس//تای اجرای تعهدات ق//راردادی و با هدف تعیین تکلیف اجرای تعهدات ق//راردادی متقاضی//ان و واحدهای صنعتی، ازجمل//ه پرداخت اقس//اط مع//وق قراردادهای واگ//ذاری، با حضور اعضای کمیته وصول مطالبات شرکت، در محل سالن جلسات شرکت شهرکهای صنعتی کردستان تشکیل شد.

حاجبی گفت: در این جلس//ه از ۸۳ پرونده مطرح شده، در مجموع، ۵۲ پرونده با حضور متقاضیان طرف قرارداد بررسی شد.

وی افزود: بیش//تر واحدهای دعوت ش//ده به جلسه، ضمن بیان مش//کالت اقتص//ادی، که منجر به تعطیل//ی واحدهای صنعتی آنها شده اس//ت، درخواست استمهال برای پرداخت بدهی خود داشتند.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی کردستان با بیان اینکه در این جلسه مبلغی حدود ۰۲۷میلیون ریال بهصورت نقد و اقساط وصول شد، اظهارکرد: از مجموع تعداد واحدهای دعوت ش//ده به جلس//ه، ۳۱ پرونده بهدلیل غیبت متقاضیان بررس//ی نشد و مقرر ش//د در جلس//ات آینده کمیته وصول مطالبات این شرکت از آنها دعوت به عمل آید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.