بهره برداری از پروژه تکمیل شبکه روشنایی خیام نیشابور

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان خراسان رض//وی از بهرهبرداری پروژه تکمیل ش//بکه روش//نایی فاز۲ شهرک صنعتی خیام نیشابور خبر داد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، مسعود مهدیزادهمقدم گفت: پروژههای زیرس//اختی در راس//تای بهسازی و تسهیل روند عبور و مرور صاحبان صنایع و همچنین روانس//ازی در امر حملونقل کاال و مواد اولیه انجام میشود.

وی افزود: برای انجام این پروژه ۴ هزار و ۵۷۷ میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی هزینه شده است.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان خراسان رضوی گفت: ای//ن پروژه عمرانی با حجم عملیات ۶هزار متر کابل خودنگهدار و با انجام عملیات نصب، تس//ت و راهاندازی ترانس انجام ش//ده اس//ت که با نصب این ترانسها انجام به موقع برنامههای تعمیرات، نگهداری و قدرت مانور درش//بکه نیز ارتقای مییابد.

وی تصریح کرد: شهرک صنعتی خیام نیشابور در زمینی به مساحت ۶۴۲ هکتار ایجاد شده که با توجه به شرایط مناسب این شهرک، بستر الزم برای سرمایهگذاران فراهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.