کسب جایگاه تجاری صنایع کوچک با شهرت

برگزاری کارگاههای آموزشیاهمیت برندسازی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

این درحالی اس//ت که برخی از صاحب//ان صنای//ع ب//ا وجود تولی//د در رده صنای//ع کوچک توان رقابت با محصوالت مشابه خارج//ی را دارند اما ناش//ناخته ب//ودن نام تجاری آنه//ا در ذهن مصرفکننده باعث شده تا توان رقابت در بازار را از دست بدهند.

از این رو کارگاه آموزش//ی اهمیت و فرآیند ثبت ملی و بینالمللی نش//ان تجاری (برند) ویژه مدیران صنایع در اس//تان یزد برگزار شد. سید مسعود عظیمی، مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان یزد در این کارگاه آموزش//ی ب//ا تاکید ب//ر اهمی//ت و فرآیند ثب//ت ملی و بینالمللی نشان تجاری برای صنعتگران گفت: آشنایی با حقوق مالکیت صنعتی، اهمیت برند و شخصیت برند، چگونگ//ی ایجاد برند موفق، نح//وه ارتباط جایگاه برند با میزان کم//ی و کیفی تولید، مفه//وم ارزش نام تجاری و جایگاهسازی برند ازجمله مهمترین مباحث مطرح شده در این دوره است.

ب//ه گفت//ه عظیم//ی، ای//ن کارگاه آموزش//ی با هدف آش//نایی مدیران صنعتی و سرمایهگذاران با مفهوم برند، برندسازی و جایگاهسازی برند با حضور بیش از 00۱ نفر از نمایندگان واحدهای صنعتی مس//تقر در شهرکهای صنعتی استان برگزار شد.

پیش از این و در نیمه دوم آبان نیز کارگاه آموزش//ی با عن//وان «اهمیت و فرآیند ثبت ملی و بینالمللی نش//ان تجاری(برن//د)» ب//ا س//رفصلهای تعیینش//ده برگزار ش//د. ه//دف اصلی از برگ//زاری این کارگاه نیز از س//وی کارشناس//ان در موضوعات اهمیت برندینگ و ضرورت حق//وق مالکیت صنعتی در بنگاههای اقتصادی و ارتقای س//طح آگاه//ی عوامل اصل//ی کس//بوکار و همچنین پیشرفت فعالیتهای بنگاه اقتصادی در بازارهای رقابتی و جذب سرمایهگذاری و رشد تجارت بینالملل در عرصه جهانی عنوان شد.

همچنین در اس//تان تهران س//مینار آموزشی اهمیت و فرآیند ثبت ملی و بینالمللی نش//ان تجاری(برند)، ۵۱ آذر ب//ا حضور محمدرضا مرتض//وی، رییس خانه صنعت و معدن اس//تان تهران و س//یدمهدی میرصالحی، مدیر دفت//ر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. هدف اصلی این سمینار نیز حمایت و توانمندس//ازی واحدهای صنعتی و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان مستقر در استان تهران عنوان شد.

ح//ال آنکه زمانی از یک مدیر موفق جهان پرس//یدند که اگر همه دارایی ش//ما فقط 00۱ دالر باشد، با این پول چکار میکنید؟ در پاس//خ گفته ب//ود که 99 دالر را خرج تبلیغات و تنها یک دالر را سرمایهگذاری میکنم!

به گفته کارشناس//ان، نداش//تن برنامه در زمین//ه برندس//ازی از ضعفه//ای بزرگ حوزه تولی//دات داخلی و صادراتی محص//والت صنعت//ی کش//ور اس//ت. محص//والت صنعتی تولید کش//ور مانند صنایع نساجی و پوش//اک دارای کیفیت بس//یار خوبی است اما متاسفانه در زمینه برندس//ازی با هدف حض//ور در بازارهای منطقهای و بینالمللی در صنایع مختلف ش//اهد اقدامات موثری نیستیم. در حالی که داشتن برند ثبت شده برای واحدهای تولیدی و صنعتی میتواند آنها را در برابر سوءاس//تفادههای احتمال//ی، مقاومت//ر کن//د و در واقع امکان بهرهب//رداری نابجا از نام محصوالت را از س//ودجویان س//لب میکند که این را میت//وان از مزیتهای برند عنوان کرد.

رابطه عاطفی تولید و مصرف ‹

محمدرض//ا مرتض//وی، رییس خانه صنع//ت و معدن اس//تان تهران در سمینار آموزشی اهمیت و فرآیند ثبت ملی و بینالمللی نش//ان تجاری(برن//د) گفت: در جامعه ام//روزی حفظ صیان//ت از برند و رابط//ه عاطفی اهمیت زیادی دارد و باید برای آن یک س//ازوکار مشخص تعریف ش//ود. درواقع هم//ه حمایتهایی که ب//رای برند انجام میش//ود به این دلیل است که بتوان آنگونه که شایسته و بایسته است از این رابطه معنوی حفظ و صیانت شود.

مرتضوی با اش//اره به تجربه ش//خصی خ//ود و فعالیت در کارخانه آردس//ازی تصریح کرد: در س//ال ۸۳۳۱ یک کارخان//ه آرد را به ص//ورت خانوادگ//ی اداره میکردیم. ن//ام تجاری محصول ما «آرد س//تاره» ب//ود. در آن دوره صیانت از نام تجاری مانند امروز اهمیت نداشت و دیگران بهراحتی از نام محصوالت یکدیگر اس//تفاده میکردند. بعد از مقبول شدن این برند در بین مردم بیشتر همکاران ما آرد تولیدی خود را به نام «آرد س//تاره» به بازار عرضه میکردند.

رییس خانه صنعت و معدن استان تهران بیان کرد: بعد از مدتی م//ا تصمیم گرفتیم که کارخانه قدیم را به محل بزرگتری انتقال دهی//م در این انتقال کارخانه همکاران م//ا یک اش//تباه بزرگ مرتکب ش//دند و در کنار نام «آرد س//تاره» یک پس//وند به آن اضافه کردند همین مسئله باعث ش//د دیگر اس//تقبال از محصول ما مانند گذش//ته نباشد.

مرتض//وی ادام//ه داد: همین مس//ئله باعث ش//د که کارشناس//ان ما بهدنبال دلیل این مشکل باشند چرا که در کیفیت محصول ما خدشهای وارد نشده بود و به این نتیجه رسیدیم که اضافه شدن پس//وند «کردان» به «آرد س//تاره» باعث ش//ده بود که به بازار ما آس//یب وارد شود. ما مجبور شدیم برخالف میل خود در کنار «آرد س//تاره» در پرانتز «مرتضوی» را قید کنیم. خوش//بختانه توانس//تیم بعد از یک هفته سهم خود را از بازار برگردانیم.

وی گفت: این مس//ئله باعث ش//د به این نتیجه برس//یم که نباید ب//ه رابطه عاطفی خود با مصرفکنندگان بیاحترامی کنیم. البت//ه تفس//یرهای علمی و دانش//گاهی با تفس//یر حس//ی من تفاوت چش//مگیری دارد. ترکیب گس//ترش این رابطه عاطفی میتواند به ش//ناخت درستتر درباره برند به م//ا کمک کند. من برن//د را یک عالمت و نش//ان تجاری نمیدان//م؛ به نظر من برند ایجادکنن//ده ی//ک رابطه احساس//ی بین مشتریان و تولید کننده است.

مالکیت فکری و صنعت ‹

همچنین سیدمهدی میرصالحی، مدیر دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سمینار با تاکید بر اینکه برند در یک فرآیند خاص ایجاد میش//ود و یک جایگاه تجاری و اجتماعی اس//ت، گفت: این س//مینار با هدف آموزش، ارتقای کارایی، بهرهوری و رقابتپذیری در تمام اس//تانهای کشور برای مدیران و صاحبان صنایع تولیدی برگزار شده است.

میرصالحی با بیان اهمیت تعریف برند در این سمینار آموزش//ی گفت: مالکیت صنعتی ی//ک بخش از مالکیت فکری و معنوی است و مالکیت فکری ورود به قلمرو تفکر و منش//أ تمام ایدهها و سنگ بنای توس//عه است. به نظر م//ن مدیران و صاحبان صنایع و کارشناس//ان واحدهای تولی//دی میتوانن//د از این کارگاه آموزش//ی بهره ببرند. میرصالح//ی گفت: گرچه موض//وع مالکیت فکری مهم اس//ت اما هنوز در کش//ور ما جدید بوده و نتوانس//ته در تج//ارت و صنعت و هنر و نظ//ام اجتماعی جایگاه خود را پیدا کند اما به طرف جلو حرکت میکند.

مدی//ر دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، مع//دن و تجارت با اش//اره ب//ه مفاهیمی چون اندیش//ه، خالقی//ت و ابتکار ک//ه ارزش مبادالت//ی دارد و بهعنوان س//رمایه حمایت میش//وند، افزود: این مفاهیم در قالب مالکیت فکری تبلور مییابد.

میرصالح//ی گفت: بیان مالکیت فک//ری ورود به قلمرو تفکر و اندیشه است. در واقع منشأ تمام ایدهها و دیدگاهها میتواند باش//د و درنهایت س//نگ بنای توس//عه میشود. مدی//ر دفتر حمای//ت از مالکیت صنعت//ی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: جمهوری اسالمی ایران به پروتکل مادرید در سال ۲۸۳۱ پیوس//ت. با این الحاق امکان ثبت بینالمللی عالئم یا برندهای تجاری برای تولیدکنندگان فراه//م ش//د. در اینجا الزم میدانم چن//د تعریف مختصر از برن//د ارائه دهم؛ برند یک فعالیت بازاریابی اس//ت برای خلق یک نام و نماد که ش//ما را از دیگران متمایز میکند. میرصالحی تصریح کرد: برند رابطه حسی، ذهنی و عاطفی میان مشتری و محصول ایجاد میکنند. اگر این احساس بین مشتریان ایجاد ش//ود، همه هزینهها به ارزش تبدیل خواهد شد این میتواند به یک سرمایه بزرگ تبدیل شود. درواقع برند اعتبار یک محصول در بازار است. برند حاصل دو محصول است؛ یکی وعده دادن و دیگری تحقق وعده.

مدی//ر دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، مع//دن و تجارت گفت: برن//د باید ویژگیهایی داش//ته باش//د. آگاهی داشتن از برند به این معنی است که بیشتر مردم از وجود آن آگاهی داش//ته باشند. همچنین، درک کیفیت برند که مردم ترجی//ح میدهند آن را خریداری کنند. به گزارش گسترشصنعت در اجرای طرح توسعه خوشههای صنعتی و تکمیل پروژههای ۳ تا ۵ساله نیز به موضوع برندس//ازی و درج نشان واحد توجه شده است تا صنایع کوچک و متوسط در قالب طرح توسعه خوشه در یک رش//ته - صنعت بتوانند محصوالت تولیدی خود را با تشکیل هلدینگهای صادراتی یا شرکتهای صادراتی و نشان تجاری واحد به بازارهای جهانی عرضه کنند. با این حال موضوع برندینگ و برندس//ازی هنوز در کشور ما به خوبی نهادینه نش//ده است اما در کشورهای توسعهیافته بهخوبی توانس//تهاند از راه برندس//ازی محصوالت خود، س//ودهای سرش//ار و فروش هنگفت//ی را رق//م بزنند و بازارهای عمده جهان را به تس//خیر خود درآورند. شاید در ص//ورت جدیت بر ایجاد برندهای ایرانی دیگر ش//اهد نباشیم که مثال زغفران مرغوب ایرانی را کشورهای دیگر به قیمت ارزان بخرند و در بس//تهبندی و با برندهای خود آن را ب//ه چندین برابر قیمت بازف//روش کنند؛ حکایتی که در س//الهای اخیر شامل حال بسیاری از محصوالت ایرانی شده است.

اهمیت نش/ان(برند) یا نام تجاری برای صاحب/ان صنایع را میتوان از آنجا درک ک/رد که در جدایی دو برادر از ی/ک کارخانه لبنیات یکی از برادران مالکیت کارخانه را طلب کرد و دیگری نام تجاری را با خود برد. اینجاس/ت که ارزش برند برای همگان مش/هود میشود.

زینب عبدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.