بهرهمندی صنایع از فناوری روز و افزایش صادرات

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی گفت: بهرهمندی صنایع و واحدهای تولیدی از امکانات فنبازارها و فناوری روز نقش کلیدی در ارتقای تولید و باال رفتن میزان صادرات دارد.

به گزارش گس//ترشصنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان مرکزی، مصطفی آم//ره در دومین جلس//ه ش//ورای هماهنگ//ی فنبازار منطقهای اس//تان اظهار کرد: هم اینک فنبازار منطقه مرکزی با توجه به بررس//یهای انجام ش//ده در ۳سال گذشت رتبه نخست کش//ور را کسب کرده است. آمره افزود: اس//تفاده بهینه و روزآم//د واحدهای صنعتی از فناوری و فنون تولی//د در ارتقای کیفیت محصوالت و افزایش صادرات نقش کلیدی و بسزایی دارد.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان مرکزی گفت: بومیسازی نحوه تولید و ارتق//ای دانش تولید و بروزرس//انی آن نیاز اساس//ی واحدهای مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی است.

آم//ره اظهار ک//رد: دنیای رقابتی و توس//عه دان//ش و اطالع//ات تولی//د نیازمن//د بهرهگی//ری از مراکز فنبازار و کس//بوکار اس//ت ک//ه همه مدیران و تصمیمگیران واحدهای تولیدی باید به آن توجه جدی کنند. ظفر افش//ون، معاون توس//عه مدیری//ت و منابع انس//انی اس//تانداری مرکزی نیز در این جلس//ه گفت: فنب//ازار مولفه جدی//د و نیاز ض//روری فعلی جامعه است که باید مورد توجه جدی مدیران دولتی و خصوصی قرار گیرد.

افش//ون تاکید کرد: صنعت بدون فناوری و فنون روزآمد نمیتواند در این ش//رایط رقابتی ادام//ه حیات داش//ته باش//د. معاون توس//عه مدیریت و منابع انس//انی اس//تانداری مرکزی گفت: باید با برنامهریزیهای اصولی، فنبازار در سراسر واحده//ای تولیدی ج//دی گرفته ش//ود و کمبودهای موجود رفع شود. افش//ون افزود: برگزاری نشستهای تخصصی ب//رای بهرهبگیری و ارائ//ه فناوریهای نوین به واحدهای تولیدی مس//تقر در استان از سوی مرکز فنبازار ضروری اس//ت. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مرکزی ادامه داد: توسعه شرکتهای فنبازار برای بروزرس//انی تولید متناس//ب با توانمندی صادرات و کس//ب بازارهای جهانی یک اصل اساس//ی در اس//تان مرکزی بهعنوان قطب صنعت کشور و یک اصل اجتنابناپذیر اس//ت. گفتنی اس//ت، در پایان این جلسه که برخی از کارشناسان به ارائه دیدگاههای خود درب//اره افزایش تبادل اطالع//ات و بهرهمندی صنایع و واحده//ای تولیدی از امکان//ات فنبازار منطقه مرکزی مقرر ش//د عالوهبر تشکیل منظم جلسات شورا، ارتباط بین دانش//گاهها با فنبازار در راس//تای تبدیل ایده به عمل و نوآوری در تولید افزایش یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.