صادرات، آخرین دانه از خوشههای صنعتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ارائ//ه یک محصول مش//خص اما دارای نامهای تجاری متعدد در بازاره//ای صادراتی موجب از دست رفتن اعتماد مصرفکننده و ح//ذف آن محص//ول از ب//ازار میش//ود بنابراین بای//د در قالب کنسرس//یومهای صادرات//ی محصوالت خوشههای صنعتی با نام تج//اری واحد اما با همکاری اعض//ای خوش//ه در تولی//د، به بازارهای صادراتی ارس//ال شود. همچنین سبد کاالیی متشکل از انواع محصول مورد تقاضای مصرفکننده با یک نام به بازارهای صادراتی عرضه ش//ود که ای//ن طرح در صنای//ع غذایی قابلیت اجرایی بیش//تری دارد. اکنون کنسرسیوم صادراتی فرش ایرانی با یک نام تجاری اما با فعالیت ۴۱ خوش//ه صنعتی در ۴۱ استان، انواع مختلف از فرشهای ایرانی را به بازارهای جهانی صادر میکند.

تاکنون ۲۱۱ خوش//ه صنعت//ی به پایان برنامه توس//عهای رس//یده که ۵۶ م//ورد آن با انتخاب تش//کل فراگیر بهعنوان متولی توس//عه انتخاب شده اس//ت و این تشکلهای فراگیر برنامههای هرس//ال را به س//ازمان صنایع کوچک و ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی تحویل میدهند. در طراحی توس//عه خوش//ههای صنعتی، ابتدا بهدنبال خرید مشترک مواد اولیه، تامین مش//ترک ماشینآالت، اس//تفاده از تحقیق و توسعه و آزمایش//گاه مش//ترک و تولید و صادرات مش//ترک بهمنظور کاهش هزینههای تولید هستیم که منجربه رقابتپذیری در بازار خواهد شد بنابراین ارتقای توان صنایع کوچک و اعضای خوش//ه صنعتی در رقابتپذیری بازارهای داخلی و صادراتی هدف اصلی اجرای طرحهای توس//عهای خوشههای صنعتی است.

برخ//ی از اعض//ای خوش//ه بهمنظ//ور ص//ادرات موف//ق و پایدار، قصد ایجاد کنسرس//یومهای صادرات//ی دارند ازاینرو با مطالعهای که س//ال گذش//ته ش//د، تصمیم گرفتیم برای خوش//ههای صنعتی که اجرای طرح توسعه آنها پایان یافته، کنسرسیومهای صادراتی تشکیل دهیم.

ایجاد کنسرس//یومهای صادراتی در یک طرح دو س//اله از سال گذشته آغاز شده و در گام بعدی قرار است هلدینگهای صادرات//ی صنایع کوچک تش//کیل ش//ود. در حال حاضر ۴۶ کنسرس//یوم در کش//ور در حال ایجاد اس//ت که تاکنون ۴۱ ش//رکت در این زمینه به ثبت رسیده و ۷ نماد تجاری ایجاد شده است. این کنسرس//یومها در ۸ مورد مربوط به فرآوری سنگ، ۴ مورد مربوط به محصول خرما و دیگر موارد مربوط به فرش و پالس//تیک اس//ت از اینرو، هر خوشه صنعتی در پایان طرح توسعهای برای تشکیل کنسرسیومهای صادراتی اقدام میکند.

غالمرضا سلیمانی معاون سازمان صنایع کوچکو شهرکهای صنعتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.