ارائه خدمات جدید صندوق ضمانتسرمایهگذاری

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان گیالن از ارائه خدمات حمایتی جدید صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک در راستای حمایت بنگاههای تولیدی کوچک خبر داد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن، طهمورث الهوتیاشکوری با اشاره به نیاز بنگاههای تولیدی کوچک به تامین نقدینگی برای تامین ماشینآالت و مواد اولیه و سایر خدمات حمایتی گفت: ضمانتنامههای مختلف حمایتی در قالب بس//ته جدید خدم//ات حمایتی صن//دوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک صادر میشود.

الهوتیاش//کوری با اش//اره به بس//ته جدی//د حمایتی این صن//دوق تصریح کرد: صدور ضمانتنامه ش//رکت در مناقصه و مزایده، ضمانتنامه حس//ن انجام کار، پیش پرداخت، کسور وجهالضمان، ضمانتنامههای گمرک//ی، انواع ضمانتنامههای پرداخت ش//امل ضمانتنامه اعتبار خری//دار برای تامین مواد اولیه و کاالی پیشساخته، ماشینآالت و خدمات، ضمانتنامه تامین مالی از اشخاص حقیقی و حقوقی، ضمانت اوراق بدهی در بورس اوراق و ضمانت تسهیالت اعطایی بانکها به منظور تسهیل در انجام امور مربوط به صنایع کوچک در بسته جدید حمایتی صندوق ضمانت سرمایهگذاری گنجانده شده است.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان گیالن از افزایش سقف ریالی هر ضمانتنامه خبر داد و افزود: براساس بس//ته حمایت//ی جدی//د صندوق، س//قف ه//ر ضمانتنامه از 0۱میلیارد ریال به 0۳میلیارد ریال و سقف مجموع تعهدات فعال برای هر بهرهبردار به 0۶میلیارد ریال افزایش یافته است. الهوتیاشکوری همچنین از صدور ضمانت صندوق مربوط به خرید مدتدار صنایع کوچ//ک از تولیدکنندگان عمده مواد اولی//ه و ماش//ینآالت خب//ر داد و تصریح ک//رد: اعطای حد اعتباری متمرکز برای تولیدکنن//دگان بزرگ کاال و خدمات استان (هلدینگ) که تامینکننده نیاز صنایع کوچک هستند، از طریق بسته جدید حمایتی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک انجام خواهد شد.

گفتن//ی اس//ت، بنگاههای تولی//دی – صنعتی با داش//تن حداکث//ر 0۵ نف//ر نی//روی کار در گروه صنای//ع کوچک قرار میگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.