آمادگی ۰۰۴۱ بنگاه صنعتی برای دانشبنیان شدن

«گسترش‹صنعت»‹از‹ششمین‹کنفرانس‹بین‹المللی‹و‹دهمین‹کنفرانس‹ملی‹مدیریت‹فناوری‹گزارش‹م‹یدهد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

جهانیس//ازی و تغییرات فن//اوری ب//ه ط//ور کامل مرتب//ط با هم هس//تند و امروزه مهم این اس//ت که بدانی//م ای//ن دو پدیده چگونه یکدیگ//ر را تقویت میکنند. اما س//وال اینجاس//ت که ت//ا چه میزان تولید، انتقال و انتش//ار فناوری در اثر جهانیسازی که خود تس//هیلگر آن بوده دستخوش دگرگونی میشود؟ ازاینرو باید توجه داشت که تنها نباید به حمایت از شرکتهای دانشبنیان اکتفا کرد بلکه بای//د زمین//ه ورود آنه//ا ب//ه بازاره//ای جهانی و رقابتپذیری را نیز فراهم کرد. پانل تخصصی رشد اقتصادی و اقتصاد دانشبنیان در شش//مین کنفران//س بینالملل//ی و دهمی//ن کنفران//س ملی مدیری//ت فناوری روز پنجش//نبه گذش//ته با حضور بهزاد س//لطانی رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، سیدمحمد صاحبکارخراسانی ریی//س امور ش//رکتها و موسس//ات دانشبنیان معاون//ت علم//ی و فن//اوری ریاس//تجمهوری، سیدفرش//اد فاطمیاردس//تانی مدیر گروه اقتصاد دانش//گاه صنعتی ش//ریف، ابراهیم سوزنچی عضو هیات علمی دانش//گاه صنعتی شریف و ابوالفضل کزازی عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد.

‹رتبه‹۸۱۱‹در‹کس ‹ب ‹وکار‹ ‹ بهزاد سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اش//اره به ش//اخص جهانی ن//وآوری Global( ‪)Innovation Index‬ گف//ت: براس//اس ای//ن ش//اخص ایران رتبه ۸۱۱ را در ش//اخص سهولت کس//بوکار در س//ال ۵۹۳۱ کس//ب ک//رده و در شاخص اقتصاد دانشبنیان رتبه ایران ۴۹ است. در ش//اخص نوآوری برای سال ۵۹۳۱ رتبه ایران ۸۷، ترکیه ۲۴، قطر ۰۵، عربستان سعودی ۹۴، امارات متحده عربی ۱۴ و رژیم صهیونیستی ۱۲ است. به گفته س//لطانی براس//اس مطالع//های که برای ش//اخص جهانی نوآوری در س//ال ۵۹ شده نقاط ق//وت ای//ران در تاثیر دانش و نق//اط ضعف آن در جذب و انتشار دانش مطرح شده است. او اف//زود: موسس//ه مکنزی به تازگی گزارش//ی را منتش//ر کرده که براساس آن در ایران تا ۰۲ سال آینده ۹ میلیون ش//غل ایجاد خواهد ش//د و هزار میلی//ارد دالر رش//د تولید ناخال//ص داخلی ایران خواهد داشت؛ این در حالی است که اکنون تولید ناخالص داخلی کش//ور ۰۰۴ میلیارد دالر است و برای رس//یدن به رشد ناخالص داخلی تا ۰۲ سال آین//ده نیاز ب//ه ۵/۳ تریلیون دالر س//رمایهگذاری است. س//لطانی با بیان اینکه موسس//ه مکنزی ۶ مزیت را ب//رای اقتصاد ایران برش//مرده تصریح کرد: این مزیتها شامل تنوع اقتصادی، طبقه تحصیلکرده دانش//گاهی، طبق//ه مصرفکننده درحال رش//د، جمعیت با نرخ شهرنشینی باال، فرهنگ کارآفرینی و موقعیت راهبردی بین کش//ورهای منطقه است. این گزارش ۴ عامل را ش//امل بهینهس//ازی بازده منابع طبیع//ی بهویژه نف//ت و گاز، تبدیل صنایع بزرگ تولیدی داخلی به عرصه رقابتی در س//طح بینالمل//ل، نوس//ازی زیرس//اختهای فیزیکی و دیجیت//ال و تقویت قوتها مثل رش//د بخشهای آیس//یتی که به اقتصاد دانشبنی//ان هم کمک میکند از عوامل محرک اقتصاد ایران دانست. سلطانی فناوری اطالعات، سالمت و صنایع دارویی را ۳ حوزه مفید در گذار از اقتصاد دانشبنیان برای ای//ران میداند. س//رمایهگذاری الزم ۰۰۸ میلیارد دالر و در ۰۲ س//ال آین//ده ارزش افزودهای که در این گ//زارش پیشبینی ش//ده ۲۹۱ میلیارد دالر است. ریی//س صندوق ن//وآوری و ش//کوفایی ب//ه تاثیر مس//تقیم صنای//ع دانشبنیان در اقتصاد کش//ور اش//اره ک//رد و گفت: ش//رکتهای بیوفن//اوری و داروس//ازی ارزش افزوده باالی//ی دارد و به صورت مس//تقیم بر اقتص//اد تاثیر دارن//د. اگر چالشهای موج//ود در اقتصاد دانشبنیان را دو دس//ته کنیم یکی محی//ط کس//بوکار و دیگ//ری چالشهای داخلی بنگاههاست. ۴ چالش در محیط کسبوکار ایج//اد محیط اقتصاد کالن باثب//ات، ایجاد محیط کسبوکار قانونی و جذاب، اصالح بازار نیروی کار برای تحریک اش//تغال و نوسازی نظام مالی است. سیاس//تهای پیش//نهادی برای رف//ع چالشهای محیط کس//بوکار میتواند تحریک بازار داخلی، سرمایهگذاری خارجی، بهبود محیط کسبوکار و توجه به بنگاههای بزرگ، شبکهسازی، اولویتدهی به صادرات و نشانسازی باشد. به گفته س//لطانی اگر مش//کالت داخلی بنگاهها را به ۳دس//ته فنی، مالی و مدیریتی تقسیم کنیم طرحهای ش//رکتهای دانشبنی//ان بهلحاظ فنی ضعیف هس//تند. در حوزه مال//ی نظام تامین مالی کش//ور هنوز ضعف دارد و بهلحاظ مدیریتی ما در بنگاهها مش//کالت زیادی داری//م. وضعیت اقتصاد دانشبنی//ان در تولی//د ناخالص داخل//ی ما زیر ۵ درصد اس//ت که باید هدفگذاری کنیم برای ۰۱ س//ال آینده به ۰۱ درصد تولی//د ناخالص داخلی برسد.

‹۰۶‹برنامه‹عملیاتی ‹ س//یدمحمد صاحبکارخراس//انی، ریی//س ام//ور شرکتها و موسسات دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری گفت: تالش داریم برنامه ملی را در جهت اقتصاد دانشبنیان طراحی کنیم. همه کش//ورها باید در حوزه فن//اوری برنامهریزی داش//ته باشند. س//ود و ارزش افزوده در هرکدام از بخشهای اقتصاد که بیشتر باشد فعاالن اقتصادی به همان سمت سوق پیدا خواهند کرد. او با بیان اینکه چطور میتوان سود و ارزش افزوده تولید داخل مبتنیبر فناوری را افزایش داد، تصریح کرد: قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان یکی از ابزارهای اصلی و بس//ته سیاس//ی برای به وجود آوردن س//ود و ارزش افزوده تولید مبتنی بر توان داخلی اس//ت از این رو ۰۶ برنامه عملیاتی در این قانون برای هدایت طرحهای فناورانه منظور ش//ده است. به گفته صاحبکار تاکنون ۰۰۴۱ ش//رکت و بنگاه تولی//دی و صنعتی ب//رای اس//تفاده از برنامههای قانون حمای//ت از ش//رکتهای دانشبنیان اعالم آمادگی کردند و ۰۰۸۲ بنگاه اقتصادی فعال برای همکاری فناورانه انتخاب شدهاند که ارزش درآمد این بنگاهها در س//ال ۴۹ ح//دود ۵۱ هزار میلیارد توم//ان بوده که امس//ال پیشبینی میش//ود این رقم به ۰۲ میلیارد تومان برس//د. حدود ۰۴ تا ۰۵ هزار نفر نیروی انسانی نیز در این بنگاهها مشغول فعالیت هستند. در آینده قوانین مکملی را در کنار قانون حمایت از ش//رکتهای دانشبنیان در نظر خواهیم گرفت.

‹نیاز‹به‹قانو ‹ن ‹زدایی‹ ‹ ابوالفض//ل کزازی، عض//و هیات علمی دانش//کده مدیریت و حسابداری دانش//گاه عالمه طباطبایی با بی//ان اینکه بای//د بهجای قانونگ//ذاری اکنون قانونزدایی کنیم، گفت: مالک اصلی در کسبوکار بر پایه دانش بودن اس//ت و ایدهها زمانی در حوزه کسبوکار کاربردی هستند که تجاریسازی شوند. او افزود: عالوه بر حمایت از شرکتهای دانشبنیان باید زمینه کس//بوکار برای آنها فراهم ش//ود. اگر بتوانیم بازار رقابت را برای شرکتهای دانشبنیان ب//ه وجود آوریم آن زمان میش//ود بگوییم از علم و دانش به خوبی اس//تفاده کردهایم. محور توسعه اقتصاد دانشبنیان در گرو توجه به نخبگان است.

‹عمر‹کوتاه‹فناوری‹ ‹ سیدفرش//اد فاطمیاردس//تانی، مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتیشریف ویژگی مهم شرکتهای دانشبنیان را کوتاه بودن عمر فناوری دانس//ت و گفت: ب//رای اینکه بتوانیم ش//رکتهای دانشبنیان را با در س//طح بینالملل فعال کنیم نیاز است فاصله خود را با دیگر کشورها برای دسترس//ی به دانش و بازار کم کنیم بنابراین در انزوا نمیتوان ش//رکتهای دانشبنیان را ارتقا داد. او اف//زود: در سیاس//تگذاریها به ثب//ات و تداوم احتی//اج داریم زی//را ورود و خ//روج در صنایع ما زیاد اس//ت؛ این در حالی است که ما اکنون قانون ورشکس//تگی خوبی نداریم و اگر ۰۰۸۲ ش//رکت دانشبنیان تا چند س//ال آینده ورشکس//ته شوند باید قانون محکمی برای آن تدوین کرد.

‹مدل‹توسعه‹ ‹ ابراهی//م س//وزنچی، عضو هیات علمی دانش//کده مدیریت و اقتصاد دانش//گاه صنعتی شریف با بیان اینکه باید یک مدل توس//عه را برای ش//رکتهای دانشبنی//ان طراحی کنیم، گفت: در س//طح نظام ن//وآوری باید تم//ام ران//ت را قط//ع و در صنعت اولویتگ//ذاری کنیم و رقابتپذی//ری را الگو قرار دهیم. در س//طح بنگاهها براساس اینکه استراتژی سودآوری باشد استراتژی رشد را مبنا قرار دهیم.

‹جایزه‹ملی‹مدیریت‹و‹فناوری‹ ‹ مهدی محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران به جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری اشاره کرد و به گس//ترش صنعت گفت: جایزه ملی مدیریت فن//اوری و نوآوری یک//ی از محوره//ای برگزاری این کنفرانس اس//ت. از حدود ۴ س//ال گذشته در انجم//ن مدیریت فناوری فعالی//ت خود را برای در نظر گرفتن جایزه ملی مدیریت نوآوری و فناوری ش//روع کردیم. هدف از اعطای این جایزه ارزیابی توانمندی نوآوری و فناوری در شرکتهای ایرانی، رتبهبندی آنها و ارائه راهکارهایی برای ارتقای این شرکتها در مسیر نوآوری است. او افزود: برای اساس این برنامهریزی ۳ مدل برای بنگاههای بالغ یا ش//رکتهای تولیدی و صنعتی، شرکتهای استارتاپ و یک مدل برای شرکتهای هلدینگ و بزرگ در نظر گرفته و ۴ س//طح تعهد، توانمندی، شایس//تگی و رقابتپذی//ری در عرصه بینالمل//ل ب//رای آنها منظور ش//د. موفق ش//دیم ۰۰۲ ش//رکت را بررس//ی کنیم که با این بررسی وضعیت ش//رکتها در نوآوری مش//خص ش//ده و مطابق با س//طحی که دارن//د از توانمندی آنها در وزارتخانهه//ای مختل//ف ازجمل//ه وزارت صنعت، معدن و تجارت اس//تفاده میش//ود. گفتنی است ششمین کنفرانس بینالمللی و دهمین کنفرانس مل//ی مدیریت فناوری با حمایت س//تاد توس//عه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی ۷۱ و ۸۱ آذر جاری برگزار شد.

۰۰۸۲ بنگاه اقتصادی فعال برای همکاری فناورانه انتخاب شدهاند

تولید ناخالص داخلی کشور

۰۰۴ میلیارد دالر است

طیبه جهانبازی گروه صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.