تابلوی‹بنگا‹ههای‹کوچک‹فناوری‹اطالعات‹در‹فرابورس‹نصب‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

رییس س//ازمان نظام صنفی رایانهای از راهاندازی تابلوی شرکتها و بنگاههای کوچ//ک و زودبازده )SME( ح//وزه فناوری اطالعات در فراب//ورس خبر داد. به گ//زارش مهر، ناصر علی س//عادت جزئیات چهارمین نشس//ت وزی//ر ارتباطات و فناوری اطالعات با فعاالن بخش خصوصی حوزه فاوا را تش//ریح کرد. وی با اشاره به مواردی از جمله افزایش س//هم فناوری اطالعات نس//بت به فناوری ارتباطات در بازار کش//ور، تامین منابع مالی بنگاههای کوچک )SME( در بازار فرابورس و رفع موانع صادرات نرم افزار که در این نشس//ت مطرح شد، گفت: در سال ۶۱۰۲ می//الدی اندازه بازار صنعت فاوا ۳/۸هزار میلیارد دالر اعالم ش//ده که متاس//فانه منطقه خاورمیانه در آمارها لحاظ نشده است. این درحالی است که در سال ۶۱۰۲ میالدی کل تولیدات نفت و مشتقات آن افزونبر ۵۳ میلیارد بشکه اعالم شده که درآمد کلی آن با احتساب قیمتهای جهانی حدود ۱/۷هزار میلیارد دالر میشود و این کمتر از نصف درآمد ش//رکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات در دنیاست. وی آماری از استاندارد جهانی سهم فناوری اطالعات نسبت به فناوری ارتباطات ارائه کرد و افزود: فناوری اطالعات و فناوری ارتباطات باوجود اینکه قابل تفکیک از یکدیگر نیس//تند، اما نس//بت این دو در بازار امریکا ۰۷ به ۰۳ به نفع «آیتی» یا فناوری اطالعات اس//ت. ش//اهد این ادعا نیز ۰۱ شرکت برتر دنیا است که همه در ح//وزه فناوری اطالعات فعالیت میکنند. در اس//تانداردهای جهانی این رقم ۰۶ به ۰۴ به نفع «آیتی» اس//ت. س//عادت با بیان اینکه در کش//ور ما طبق آمارهای وزارتخان//ه این نس//بت ۰۲ به ۰۸ به نفع «س//یتی» یا فناوری ارتباطات اس//ت، خاطرنش//ان کرد: در این شرایط باید عالوهبر توجه به فناوری ارتباطات، توجه به فناوری اطالعات را ۶ برابر کنیم تا به اس//تانداردهای جهانی در تقسیم نسبت این دو مقوله برسیم. براین اساس از وزیر ارتباطات میخواهیم همانطور که در هفته جلسهای برای ارائه آخرین گزارشهای شبکه ملی اطالعات برگزار میکند برای ۶ برابر کردن سهم فناوری اطالعات نیز وقت و جلسه بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.