دستاوردهای علمی در مدیریت فناوری و نوآوری رونمایی میشود

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

رییس شش//مین کنفرانس بینالمللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری گفت: در ششمین کنفرانس بینالمللی و دهمین کنفران//س ملی مدیریت فن//اوری از فعالیتها و اتفاقات علمی در مدیریت فناوری و نوآوری رونمایی میش//ود. به گزارش گسترش صنع//ت ب//ه نقل از پایگاه اطالعرس//انی معاون//ت علمی، منوچهر منطقی، رییس ششمین کنفرانس بینالمللی و دهمین کنفرانس مل//ی مدیریت فناوری گفت: این کنفرانس که برای نخس//تین بار در س//ال ۱۱۰۲ میالدی برگزار ش//د روند رو به رش//دی داشته و موضوع//ات مطرح در آن تخصصیتر ش//ده اس//ت. وی افزود: در س//الهای متم//ادی در کنفرانسه//ای برگزار ش//ده موضوعات تخصصی مانند توس//عه تجارت بومی، مدیری//ت فناوری و رقابت برای رفاه اجتماعی، موضوع ش//رکتهای بزرگ و کلیدی موثر در توسعه کشور همچنین شبکههای شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ و ایجاد شبکه فناوری و نوآوری مورد بررسی قرار گرفتهاند . به گفته منطقی در فرآیند طی شده و در کنفرانسهای اول تمرکز روی مقاالت بود اما در کنفرانس س//الهای اخیر سعی کردهایم بر پنلهای تخصصی تمرکز بیشتری کنیم. مهمترین هدف برگزاری این کنفرانس نقد سیاستهای مدیریت فناوری است که عالوه بر ارائ//ه مقاالت، تجربههای نوآوری نیز در این کنفرانس ارائه خواهد ش//د. موض//وع دیگری که در این کنفرانس م//ورد توجه قرار دارد فراگیری فناوریها در تعامالت بینالمللی و بررسی این فناوریها در داخل کش//ور اس//ت. وی با اش//اره به دیگر هدف این کنفرانس گف//ت: قصد داری//م در این کنفرانس فعالیته//ای دانشبنیان را براساس تجربههایی که به دست میآید هوشمندانه هدایت کنیم. در این کنفرانس از گزارش مرور سیاستهای علم و فناوری ایران رونمایی خواهد ش//د که این گزارش از س//وی آنکتاد ارائه شده تا وضعیت علم، فناوری و نوآوری در کشور بررسی شود و نتایج آن در اختیار ذینفعان حوزه علم و فناوری قرار گیرد. منطقی با اشاره به اینکه این گزارش براساس مذاکرات با ۰۵ شرکت در ۸۱ ماه تهیه ش//ده گفت: دس//تاندرکاران حوزه علم و فناوری کشور میتوانند از دس//تاوردها و نتایج ارائهش//ده در این گزارش استفاده کنند. در کنفرانس امس//ال ۷۶۱ مقاله رس//یده که ۳۳ درصد آنها پذیرفته ش//دهاند و ۴۴ مقاله بهصورت پوس//تر، ۸ مقاله به صورت شفاهی و ۴ مقاله بهعنوان تجربه برتر در این کنفرانس ارائه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.