ایران، شریک قابلاعتماد در حوزه فناوری

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

س//فیر کش//ور ایتالیا در ایران با اشاره به تعامالت بین دو کشور، جمهوری اس//المی ایران را ش//ریکی قابل اعتماد در حوزه فناوری دانست. به گزارش ایرنا، مائورو کونچاتوری در آغاز به کار ششمین کنفرانس بینالمللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری در پژوهش//گاه نفت گفت: تعداد بس//یار زیادی از دانش//جویان ایرانی در دانش//گاههای ایتالیا در مقطع لیس//انس، فوقلیسانس و دکترا درح//ال تحصیل هس//تند. وی با اش//اره به اینک//ه ایرانیان یکی از بزرگترین جوامع از لحاظ کیفی و کمی در جوامع دانشگاهی ایتالیا هستند، بیان کرد: در دیدار اخیر وزیر علوم ایران با همتای خود در ایتالیا، انتقال دانش//جو از مهمترین موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت، زیرا انتقال دانشجو بین دو کشور برای برقراری ارتباط در حوزه علم و فناوری بس//یار حائز اهمیت اس//ت. سفیر ایتالیا در تهران بیان کرد: در دیدار وزیر علوم ایران و ایتالیا درباره تش//کیل مجمع فناوری بین دو کش//ور مباحثی مطرح شد و در دیدار اخیر مدیرعامل ش//هر علمی ایتالیا با معاون پژوهشی وزارت علوم ایران نیز در زمینه نخس//تین نقش//ه راه برای مجمع فناوری تبادل نظر ش//ده اس//ت. وی ادامه داد: ایران و ایتالیا س//ابقه خوبی در زمینه فرهنگی و اش//تراکگذاری فناوری با ه//م دارند، دولتها و مردم میتوانند دراین زمینه همکاری داش//ته باشند، بهتازگی فراخوان برنامه تبادل دانش//جو بین ایران و ایتالیا انجام ش//د که رفت و آمد دانشجویان را بین ایران و ایتالیا هموار خواهد کرد. وی با اشاره به حضور گروه ۵۱ نفره از کشور ایتالیا در کنفرانس مدیریت فناوری بیان کرد: این گروه ۵۱ نفره میتوانند به عنوان س//فیران از ایران در ایتالیا عمل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.