صدور کاتالیستهای ایرانی به ترکمنستان و تانزانیا

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

پژوهش//گران در ی//ک ش//رکت دانشبنی//ان موفق ب//ه تولید کاتالیس//تهای موردنیاز صنعت نفت و گاز ش//دند که قرار است در آینده نزدیک به ترکمنس//تان و تانزانیا نیز صادر ش//ود. محمد مزی//دی، یکی از مدیران این ش//رکت دانشبنیان در گفتوگو با مهر اظهار کرد: ما موفق شدهایم در این شرکت کاتالیستهایی را به تولید برسانیم که عالوهبر تامین نیاز کشور، صادرات هم داشته باشیم. وی با بیان اینکه این شرکت نخستین تولید و صادرکننده کاتالیست اسیدسولفوریک اس//ت، خاطرنشان کرد: این شرکت برای نخس//تین بار در ایران، صادرات کاتالیس//ت «پنتااکس//ید وانادی//م» را که در تولید اسیدس//ولفوریک اس//تفاده میش//ود با موفقیت انجام داد. این کاتالیس//تها در صنایع پتروش//یمی، پاالیشگاهی و صنایع شیمیایی ازجمله کارخانههای تولیدکننده اسیدس//ولفوریک و اسید سولفونیک مورد استفاده قرار میگیرد. در زمان آغاز تحریمها علیه کشور در صدد بودیم تا در این شرکت تولید صنعتی کاتالیست اسیدس//ولفوریک (پنتااکسید وانادیم) را آغاز کنیم. مدیر ش//رکت دانشبنیان تولیدکننده کاتالیس//ت ب//ا بی//ان اینکه این ش//رکت ب//ا توانایی تولید ۰۲۵ تن در س//ال اسیدس//ولفوریک عالوهبر برآورده کردن نیازهای داخل کش//ور، صادرات موفقی به کشورهای همسایه ازجمله عراق داشته، گفت: بنا داریم به کش//ورهای ترکمنس//تان و تانزانیا نیز تا پایان امسال صادرات ۵۳ هزار لیتری داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.