الیههای پنهان و پدیدار یک تشکل

گف‌تو‌گوی‌اختصاصی‌«گسترش‌صنعت»‌با‌رییس‌انجمن‌شرک‌تهای‌مشاوره‌سرمایه‌گذاری‌و‌نظارت‌بر‌طر‌حها

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

«در اواخر دهه 70 فعالیتهای توس/عهای کشور با روند سریعتری در حال انجام بود. ضرورت تقویت و همافزایی در این طرحها بیش از پیش احساس میشد از اینرو زمینه شکلگیری انجمن شرکتهای مش/اوره س/رمایهگذاری و نظارت بر طرحها فراهم ش/د که در ابتدای دهه 80 بنیانگذاران آن دور هم جمع ش/دند و چارچوب آن ش/کل گرفت از اینرو ش/اید بتوان ادعا کرد که این انجمن با اهداف بزرگی تشکیل شد تا بتواند ارزش افزوده الزم را برای ذینفعان در پروژههای ملی و کالن کشور فراهم کند.» این خالصهای از س/خنان رضا پایدار، رییس انجمن ش/رکتهای مش/اوره س/رمایهگذاری و نظارت بر طرحها بود؛ تشکلی که کمتر در جامعه اقتصادی کشور دیده شده است. در گفتوگوی گسترش صنعت با او با جزئیات بیشتری از فعالیت این تشکل و الیههای زندگی رضا پایدار آشنا میشوید.

چ/ه کمیتهه/ای تخصص/ی در ای/ن انجم/ن فعالی/ت میکنن/د و در بازه زمانی س/ال 95 کدام کمیتهها بیش/ترین فعالیت را در پروژههای کشور داشتهاند؟

نحوه ارائه مشاوره به شرکتها چگونه خواهد بود و مبنای این همکاریها چیست؟

انجمن ش/رکتهای مشاوره سرمایهگذاری و نظارت بر طرحها در س/طح کالن چه اس/تراتژی را دنبال میکند؟

ش/ما در زمینه نفت نیز فعالیت میکنید. چه چیزی به این حوزه عالقهمندتان کرد؟

روزنامه «گس//ترش صنع//ت» ک//ه ب//ا رویک//ردی تخصص//ی ب//ه صنع//ت و تولی//د نخس//تین ش//ماره خود را از امروز منتش//ر کرد قصد دارد در ای//ن صفحه به تناوب به فعالیت تش//کلها و کارآفرینان این بخش بپردازد

زمین/ه تاس/یس این انجمن از کج/ا به وجود آمد؟

در ده//ه 70 با مکانیس//م اعتب//اری در پروژهها عمل میش//د به گونهای که شرکتها میتوانستند کاال را به صورت داخلی یا خارجی خریداری و به صورت اعتباری (یوزانس) پرداخت کنند که در آن زمان بسیار رایج بود. درواقع براس//اس طرح توجیهی با تاییدیه بانک مرکزی ی//ا بانک عامل هزینه ب//ه صورت زماندار از 3 تا ۶3 ماه بازپرداخ//ت میش//د و بانک عامل نی//ز تضمین الزم را صادر میک//رد البته این موضوع از ابتدا نیازمند اعطای مجوز بانک مرکزی به بانکهای عامل بود. در آن زمان میخواس//تیم طرحی را به بانک صنع//ت و معدن ارائه کنیم و با مشاوران این بانک صحبت میکردیم که توجیه شوند وام ریالی یا ارزی دهند و این تعامالت باعث شد که عدهای از مدیران شرکتهای مشاورهای و مدیران بانک صنعت و معدن به این نتیجه برسند که آنها را در قالب یک انجمن سامان دهند و در دهه 70 که اوج نهادهای صنفی در کشور بود انجمن صنفی با تعدادی از مدیران بانک صنعت و معدن و مشاوران و مدیران شرکتها در معاون//ت ط//رح و برنامه بانک صنعت و معدن تش//کیل ش//د. در نهایت اطالعیهای در روزنامه چاپ کردیم که ش//رکتها برای عضویت بیایند. درواق//ع این کار برای هدفمند یا قانونمند کردن مش//اورهای و سرمایهگذاری در طرحهای کش//ور بود و نیز برای ایجاد ضوابط قانونی ب//ه منظور نظارت بر طرحها تش//کیل انجمن صنفی را پیش//نهاد کردیم که در سال 2۸ تصویب شد و در اوایل س//ال 3۸ به طور رس//می آغاز به کار کرد و بیش از 12 سال از فعالیت آن میگذرد. درحالحاضر از 147 عضو نزدیک به 100 عضو فعال داریم. باید رس//اترین صدای بخش خصوصی برای انتقال انتظارات س//رمایهگذاران و نهادهای تصمیمگیری بخش دولتی و کارفرمایی باشد. درواقع اگر بخواهیم س//رفصلهای فعالیت این انجمن را تشریح کنیم ش//امل جمعآوری بانکهای اطالعاتی پروژهها، شناس//ایی متقاضیان سرمایهگذاری از طریق کس//ب اطالعات پروژههای توس//عهای، همکاری برای اس//تقرار نظام منطق//ه س//رمایهگذاری طرحها ،)FS( مطالع//ات توجیهی منطقی یا اقتصادی، س//ازماندهی ام//ور مش//اوران و هماهنگ//ی آنها ب//ا تامینکنندگان منابع مالی و کمک به طرحهای توس//عهای و اقتصادی کش//ور، کاهش هزینههای مطالعاتی و اجرایی طرحها و درنهایت تسریع در اجرای پروژههاست. به عبارت دیگر اعضای این انجمن در قالب مشاورهها مسیرهای اضافی در اجرای پروژهها را حذف میکنند که اجرای آن بر یک اصل اس//توار است. متقاضی را به مشاور متخصص خود معرفی میکند که در ایران چندان رایج نیس//ت اما در کشورهای پیشرفته در حال انجام است. برای نمونه اگر کسی برای دریافت مشاوره بیاید به کمیته تخصصی آن حوزه معرفی میش//ود که کارشناسان و مشاوران حوزه مربوط آموزشدیده هستند. €

درحالحاضر ۶ گروه تخصصی در زمینه سرمایهگذاری و فعالیت اجرایی پروژهها مشاوره میدهند که عبارتند از گروه خدمات که براساس آخرین اطالعات بهدست آمده در س//ال 95 نزدیک به04 درصد از مش//اورههای ارائه شده اعضای این انجمن برای بخش خدمات بوده است. کمیته دوم صنعت(انرژی، نفت و گاز) است که تنها01 درصد از فعالیت اعضای انجمن در آن متمرکز شده که از ضعف سرمایهگذاری یک سال اخیر در این بخش خبر میدهد. کمیته کشاورزی و صنایع تبدیلی نزدیک به 20 درصد از همکاریهای این انجمن با س//رمایهگذاران در پروژهها را تقبل کرده است. کمیته ساختمان، مسکن و شهرسازی نیز در شرایطی که ساختوساز کشور از رونق چندانی برخوردار نبوده نزدیک به 15 درصد در پروژهها مشارکت داشته است. کمیته صنعت( معادن و فلزات) با کمترین مشارکت که تنها 5 درصد است سهم کمتری در ارائه مش//اوره در اجرای پروژههای این بخش داشته و درنهایت کمیته صنعت(مصنوعات صنعتی)01 درصد از مش//اوره را به س//رمایهگذاران در سال 95 ارائه کرده اس//ت. براس//اس این آمار میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که بیشتر مراجعهها برای پروژههای خدماتی است که بیشتر برای ورود به بورس دفتر بیمه نمایشگاههای اتومبیل ...و اس//ت که این موض//وع برای بخش صنعت کش//ور فاجعه است. با این حال به طور تقریبی میتوان گفت که در س//ال 95 برای نزدی//ک به 0۸ پروژه طرح توجیهی ارائه کردهایم که در قالب مش//اوره بوده است. براس//اس آمار انجمن اعض//ا در 50 درصد از پروژههای توس//عهای کش//ور حضور دارند. در زمینه آموزشی نیز ای//ن انجمن 2000 کارش//ناس به طور مس//تقیم و 10 هزار کارشناس به طور غیرتمام وقت آموزش داده است. €

در این انجمن تمام ش//رکتهای مش//اوره براس//اس توانایی دس//تهبندی میش//وند. حال اگر یک ش//رکت بخواهد با یک س//رمایهگذار خارج//ی همکاری کند به دلی//ل تفاوت نوع و روش مش//ارکت پروژههای داخلی و خارج//ی هم//کاری تخصصی الزامی اس//ت از اینرو مشاوران در بررس//ی میزان مشارکت و تعهدات طرف، ایف//ای ضمانتهای متقابل، بازده س//رمایه، بازگش//ت س//رمایه، خ//روج و ورود ارز، مب//ادالت ارزی و تجاری تخصصی هس//تند و براس//اس این مولفهها مشاور مورد نظر معرفی میش//ود. همچنین یکی دیگر از کارهای ما ایجاد هماهنگی بین تامینکنندگان منابع مالی و طرف دیگر پروژه اس//ت. همچنین روش تامین مالی طرحها ب//رای اعطای تس//هیالت به بانکه//ا ارزیابی اقتصادی میشود. به عبارتی به متقاضی میگوییم طرح را چگونه اج//را کند و از طرف دیگر ب//ه بانک اطمینان میدهیم طرح اقتصادی است که میتواند مبنای تامین حقوق و دفاع منافع مشترک بانکها و بنگاههای اقتصادی باشد. €

همفکری با دولت برای دیگر نهادها در رفع مشکالت س//رمایهگذاری، تس//ریع و تقویت س//رمایهگذاری در طرحه//ای توس//عهای، بهب//ود نظام اجرایی کش//ور در زمینه توس//عه صنعتی و س//رمایهگذاری، ایجاد پایگاه برای اعضای انجمن به منظور بهرهمندی از خرد جمعی از فعالیته//ای این انجمن اس//ت به ط//وری که مرتب مش//اوران را جمع میکنی//م و به آنها ایده میدهیم که در مطالع//ات خ//ود چگونه عمل کنن//د به همین دلیل از زمان//ی ک//ه بنده مس//ئولیت این انجم//ن را به عهده گرفتم گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاورهای، س//رمایهگذاری در بخش خصوصی و نهادهای عمومی، دولتی و ش//رکتهای داخلی و خارجی را دنبال کردم. درواقع ترویج حرفه معماری اقتصادی و سرمایهگذاری با بکارگیری ش//یوههای نوین اقتص//ادی رویکردی بود که برای نخس//تین مطرح کردیم. دستیابی به بازارهای جدی//د ازطریق ارائه طرحهای ج//ذاب و مورد پذیرش سرمایهگذاران از دیگر برنامههایی بود که دنبال کردیم زیرا وقتی با نظر مشاور باید مورد پذیرش قرار گیرد که هزینه دستمزد به مشاور از بین نرود. €

از سال 1372 چند طرح مطالعات امکانسنجی برای ش//رکتهای خارجی انجام دادهایم ک//ه آخرین آن در سال ۸۸31 بود که برای یک شرکت اسکاتلندی به نام روتومت( rautomead )در زمینه گزارش توجیه فنی و اقتصادی فناوری ریختهگری پیوس//ته برای س//اخت انواع مفتول مسی بدون اکسیژن مسی انجام دادیم. €

ب//رادر بزرگم از مدیران قب//ل از انقالب صنعت نفت بود و نخس//تین فارغالتحصیل دانشکده نفت آبادان در سال .1339 در آن زمان امریکاییها پس از انگلیسیها آم//ده بودن//د و دانش//کده صنع//ت نف//ت را مدیریت میکردن//د. من نیز به پی//روی از برادرم به صنعت نفت عالقهمن//د ش//دم و پایاننامه خ//ود را در زمینه MIS ‪)managememt inforation system‬ )ک//ه ش//امل نظام گردشده//ی به مدیریت ب//ود در بخش صنع//ت نفت انجام دادم که نخس//ت برنامهریزی نظام تلفیقی در صنعت نفت را بررس//ی کردیم. با این وجود من رش//ته تحقیق در عملیات مهندسی را در انستیتو کش//ورهای مشترک منافع در انگلستان تحصیل کردم که وابس//ته به دانشگاه «یوس//یال» است. در سال ۸5 لیس//انس و فوقلیس//انس را همزمان خواندم و در سال 7۶ در مقطع دکترا فارغالتحصیل ش//دم. از نظر کاری نیز در انگلیس همکاری مش//ترک داشتیم که یکسری خدم//ات را در ای//ران و آنجا ارائه میکردم زیرا در دوره تحصیالت عالی کالسهای مس//تمر ۸1 ماه و بقیه به صورت مطالعاتی بود. €

انجمن تجهیزات صنعت نفت بسیار گسترده است که در سال 13۸7 تاسیس شده و من نیز یکی از موسسان آن هس//تم. در حال حاضر خیلی وقت من را میگیرد. پیش از این دو دوره یعنی از سال 13۸7 تا 1394 رییس ای//ن انجم//ن بودم و تعداد اعضا را از 170 نفر به بیش از 00۶ نفر رس//اندم. چند ماه اس//ت که تنها رییس هیات عالی داوری انجمن سازندگان تجهیزات نفت هستم.

در چه تشکلهایی فعالیت میکنید؟ €

درحالحاضر براساس پیشنهادی که به اتاق بازرگانی کردی//م فدراس//یون صنعت نف//ت ای//ران را راهاندازی کردهایم و در آن بهعنوان یکی از موسسان و نایبرییس این فدراسیون هستم که چند ماهی است فعالیت خود را آغ//از کرده و امیدواریم در زمینه سیاس//تهای کلی و عمومی آن را توسعه دهیم. چند سال طول کشید تا این فدراس//یون راهاندازی ش//د و نزدیک به ۸1 انجمن تخصص//ی صنعت نفت در آن عضو هس//تند و به نوعی میتوان گفت که تجمیع انجمنهای تخصصی است.

در ح/ال حاض/ر هم/کاری ش/ما ب/ا انجم/ن سازندگان تجهیزات صنعت نفت چگونه است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.