نگاهی به تالشهای جعفر اخوان در بخش

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

نام اخ/وان با مونتاژ نخس/تین ماشینهای جیپ (در اواخر دهه )30 گره خورده است. با تاسیس کارخانه جیپ در سال ‪11( 1338‬ سال پیش از تاسیس ذوبآهن و 59 س/ال پس از ورود نخس/تین خودرو به ایران) مونتاژ نخستین ماشین در کشور ما شکل گرفت.

ثبات سیاسی و درآمد رو به رشد نفت موجب فراهم کردن تس//هیالت درازمدت و کمبهره برای ایجاد واحدهای تولیدی شد؛ معافیتهای گمرکی، بخشودگی عوارض راه و شهرداری با تاکید بر بخش صنعت و سایر سیاستهای حمایتی موجب ش//د که ب//ا وجود ضع//ف زیرس//اختارها در ای//ران – در آن سالها – انگیزهای برای بخش خصوصی صنعتی پدید آید تا ارزشاف//زوده اندکی برای اقتصاد داخلی ایجاد کند. در همین موقعیت، جعفر اخوان در 4 دی 1335 شرکت بازرگانی جیپ را در خیابان اکباتان تهران (س//اختمان جیپ) تاس//یس و با مدیری//ت مصطفی اعتماد اقدام ب//ه وارد کردن جیپ ویلیز و لوازم یدکی از امریکا کرد.

بیش از 40 س//ال بود که نمایندگیهای خارجی و تاجران ایرانی انواع خودرو را به کشور وارد میکردند. بهتدریج برخی واردکنندگان ب//ه فکر تولید ارزشافزوده در داخل کش//ور از طریق فرآیند صنعتی شدن افتادند. 3 سال بعد در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج نخس//تین خطوط مونتاژ جیپ به کمک امریکاییها و با 20 میلیون تومان س//رمایه نصب و راهاندازی شد. این شرکت حدود 54 سال است که به تولید انواع خودرو در بازار ایران میپردازد. (تا س//ال )1392 در ابتدا وس//ایل و ماش//ینآالت را ش//رکت بینالمللی جیپ کایزر در اختیار آن قرار م//یداد. برخی وس//ایل کوچک مثل الس//تیک، باتری، صندلی ...و از بازار داخلی خریداری میشد.

در آن س//الها نیروی تحصیلکرده ان//دک بود و کارگران با فعالیت صنعتی آشنایی کمتری داشتند. تولید صنعتی خودرو در بازار ایران جس//ارت میخواست. شرکت در سالهای اولیه فاقد سیس//تم نوین بود؛ هنوز فرم انبار، کاال و حقوق طراحی نشده بود. کارخانه کمی بزرگتر از کارگاه بود. بعدها اتاق رنگ و ساخت صندلی را در کارخانه راهاندازی کردند. پس از مدتی سیس//تم کارخانه بهگونهای تنظیم ش//د که ماشین به موقع مونتاژ و تحویل مشتری میشد. چند تعمیرگاه مرکزی (مثل خیابان شریعتی قبل از ایستگاه یخچال) برای جنرال سرویس راهاندازی شد. رییس تعمیرگاه یکی از ارامنه به نام آبکار بود.

بعضی کارگران غیرماهر هنگامی که سختگیری در آموزش و نظم کارخانه را میدیدند به سایر کارخانههای خودروسازی مثل ایرانناسیونال میرفتند.

هنگامی که او زمین ش//رقی و جنوبی کارخانه را هریک به متراژ 20000 مترمرب//ع خریداری کرد یکی از مدیران جوان میانی ش//رکت از اخوان پرس//ید: اینهمه زمین را میخواهی چه کنی؟ اخوان پاسخ داد: «آیا کلمه توسعه را شنیدهای؟»

گذر از این دوره جنینی نیاز به حمایت دولت داشت. مونتاژ، نخس//تین گام الزم نه همیشگی برای واحدهای تولیدی بود. رقب//ای قدرتمند خارجی دارای دانش، فناوری و 200 س//ال تجربه انق//الب صنعتی بودند و میتوانس//تند ه//ر رقابتی را در نطف//ه خف//ه کنند. همکاری ب//رای بهرهمن//دی از دانش، مدیریت و فناوری آنان ضرورت داش//ت. ارتباط با شرکتهای صنعتی برای تغیی//ر ظرفیتهای داخلی نیازمند مدیریتی به غایب س//خت و پیچیده بود که کشورهای توسعهنیافته کمتر میتوانستند از آن گذر کنند.

منبع: کتاب سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران

صنعت(بخش

اول)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.