آسیب ۰۳ درصدی هدفمندی یارانهها بر اقتصاد

گفتوگوی اختصاصی «گسترش صنعت» با رییس انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

«تا ام//روز ۰۲۲ هزار میلیارد تومان در طرح هدفمن//دی یارانهها در جامعه توزیع شده اما بیش از نیم درصد در بهینهسازی نقش نداشته است اگر تا ۰۰۲ هزار میلیارد توم//ان از همان پ//ول را در بهینهس//ازی مصرف انرژی ۸۱ میلیون واحد مس//کونی هزین//ه میکردی//م میتوانس//تیم ۰۳ درصد از مصرف ان//رژی را کاهش دهیم و یک میلیون اش//تغال پایدار ایجاد و بهینهسازی را نیز به عنوان یک فرهنگ مطرح کنیم. از ط//رف دیگ//ر معادل این میزان هزینه از محل صرفهجویی به دولت برمیگش//ت و آالیندگی نیز ۰۳ درصد کاهش مییافت.» بخش//ی از س//خنان آرش نجفی، رییس انجمن بهینهس//ازی مصرف ان//رژی ایران را در گفتوگوی اختصاصی با گس//ترش صنعت خواندید. متن کامل این گفتوگو را در این شماره میخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.