رنگ و نقش ترمه در یزد صنعتی شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

پارچههای ترمه، روفرشیهای یزدی، پارچههای پردهای و دستمالهای یزدی از گذش//ته نشانههای رونق صنعت نساجی در این استان بوده است. ب//ه جرات میتوان گفت بیش از 49درص//د از واحدهای تولیدی در حوزه نس//اجی اس//تان یزد را کارگاههای خرد و کوچک تشکیل میدهند که به ط//ور معمول در زمین//ه بافندگی فعالیت میکنند و بیش//ترین حجم این بافندگیها را پارچههای رومبلی به خود اختصاص داده است. همین بهانه س//بب شد تا گس//ترش صنعت در گفتوگو با محمد دهقان، رییس گروه توسعه صنعتی و فناوری شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد به بررسی زنجیره تولید صنعت نس//اجی در استان یزد بپردازد چراکه تولید صنعتی ترم//ه ب//ا ورود طرح، رنگ و نخه//ای جدید و از طرف//ی تولید محصوالت جانبی از پارچههای خام ترمه در یزد گسترش یافته و فروشگاههای عرضه اینمحصوالتنیزدراس//تانیزدرش//دچش//مگیریداش//تهاس//ت.

این دیدگاه که نساجی یک صنعت ورشکسته و غیرقابل توجیه اقتصادی اس//ت، نادرست اس//ت. نس//اجی از صنایع مادر به ش//مار میرود. به طور معم//ول کس//انی ک//ه در این زمینه فعالی//ت میکنند و ن//وآوری و حرف جدی//دی برای گفتن دارند از بدی بازار ش//کایت ندارن//د و آنهایی از بدی بازار و مشکل فروش گله دارند که خالقیت و نوآوری در این زمینه ندارند. پارچه از پرمصرفترین کاالهایی است که در زندگی روزمره و تمام سطوح جامعه ما وجود دارد ولی با وجود این، صنعت ممکن است براساس شرایط کسب و کار مانند تورم، رکود و مشکالتی که در حوزه اقتصاد کالن جامعه به وجود میآید دچار پس//تی و بلندی ش//ود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.