برف بحران نیست اگر سوخت دوم داشته باشیم

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

بارش برف ناگهانی اخیر در اس//تانهای مازندران و گلس//تان باعث افت فش//ار و قطع گاز صنایع ش//د. رویدادی که به تعطیلی موقت صنایع به نفع تامین گاز خانگی منجر ش//د. کارشناس//ان و مسئوالن صنعتی استانهای ش//مالی کشور معتقدند که در کنار اقدامات پیشگیرانه از قطع گاز در مواقع بحرانی باید تمامی واحدهای صنعتی برای فصلهای سرد سال سوختهای جایگزینی همچون گازوئیل یا مازوت را از شرکتهای پخش و پاالیش نفت اس//تانی تهیه کنند. به عالوه اینکه باید ماشینآالت خود را به نحوی مجهز کنند که قابلیت سوخت گاز و سوخت جایگزین دیگر را داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.