ایران به منشور جهانی انرژی پیوست

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

منشور بینالمللی انرژی با هدف انعکاس بهتر واقعیتهای جدید بخش انرژی بهویژه رش//د انرژی در کش//ورهای درحال توس//عه و همکاری کشورهای شرکتکننده برای توسعه و ایجاد ظرفیتهای جدی//د همچنین مقابله ب//ا چالشهای مش//ترک در بخش انرژی راهاندازی شده است. در سفر وزیر نیرو به ژاپن، سند پیوستن ایران به منش//ور جهانی انرژی امضا ش//د و ایران به طور رسمی به جمع کشورهای عضو در منشور جهانی انرژی پیوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.