صنعت پیشتاز دریافت تسهیالت

آخرین‹آمار‹بانک‹مرکزی‹در‹7ماه‹سال‹جاری

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در 7 ماه سال جاری 661هزار و 807 فقره تسهیالت به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 3174میلیون ریال پرداخت شده که این رقم بیش/تر از میانگین پرداختی سایر بخشها بوده است. تسهیالت پرداختی بانکها در 7ماه س/ال 1395 به بخشهای اقتصادی مبلغ رازه2784/4 میلیارد ریال اس/ت که در مقایس/ه با دوره مش/ابه س/ال قبل 3/329هزار میلیارد ریال مع/ادل 6/94درصد افزایش داشته است.

بیش//ترین س//هم تس//هیالت پرداخت//ی در قال//ب س//رمایه در گ//ردش در تم//ام بخشه//ای اقتصادی در 7 ماه س//ال جاری مبلغ راز//ه1823/4 میلی//ارد ریال مع//ادل 5/56درصد کل تس//هیالت پرداختی است و در مقایسه با دوره مش//ابه س//ال قبل مبلغ 5/266هزار میلیارد ریال معادل 1/75درصد افزایش داشته است. مهمترین چالش صنایع کشور درحالحاضر موضوع نقدینگی است، این امر سهم تسهیالت پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 7 ماه سال جاری معادل 9/466هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 5/63درصد از منابع به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتص//ادی معادل مبلغ رازه1823/4 میلیارد ریال اس//ت. بررسی آمارهای ارائه ش//ده از سوی بانک مرکزی نشان از این دارد که از 2/687هزارمیلیارد ریال تسهیالت پرداختی در بخ//ش صنعت و معدن مع//ادل 6/48درصد آن یعنی 9/466هزار میلیارد ریال در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش از طرف بانکها در سال جاری است.

‹موانع‹اعطای‹تسهیالت ‹

با وج//ود آنکه آمارهای بان//ک مرکزی حاکی از تزریق منابع قاب//ل توجه به بخش صنعت و معدن اس//ت اما صاحبنظران و کارشناسان معتقدند رقم اعالم شده بهطور کامل به صنایع تزریق نشده است. یکی از دالیل این امر نیز شرایط اعطای تسهیالت به تولید است. معراج محرابیموقر، نایبرییس خانه صنع//ت، معدن و تجارت در گفتوگو با گس//ترش صنعت در تش//ریح نحوه ارائه تسهیالت به صنایع و آثار آن گفت: بزرگترین مش//کل صنایع در چند سال اخیر کمبود نقدینگی و رفتار بانکها در ارائه تس//هیالت است. به طور مثال در طرح رونق تولید و اختص//اص 16 ه//زار میلیارد توم//ان به 7هزار و 500 واحد صنعتی کش//ور س//ختگیری در تامین وثیقه یکی از مهمترین مشکالت واحدهای صنعتی در دریافت تس//هیالت اس//ت. ب//رای تامین وثیقه ابتدا کارش//ناس بانک با مراجع//ه به واحد صنعتی 70 درص//د ارزش ماش//ینآالت و زمین را در نظر میگی//رد وپ//س از آن بانک نی//ز در زمان تنظیم ق//رارداد تنها 50 درص//د ارزش را در نظر میگیرد درنتیجه واحدها با کمبود وثیقه مواجه میشوند.

محرابیموقر با بیان اینکه یکی دیگر از مشکالت ارائه تسهیالت طلب پیشفاکتور از تولیدکنندگان اس//ت، اظهارکرد: این در حالی است که واحدهای صنعتی سرمایه در گردش را تنها برای خرید مواد اولیه نمیخواهند و در بخشهای مختلفی همچون حقوق و دس//تمزد، بدهی آب و برق، حق بیمه و.... هزینه میکنند بنابراین به ناچار سراغ فاکتورهای صوری میروند و مجبور میشوند 9 درصد مالیات بر ارزشاف//زوده پرداخت کنند. پس از تامین تمام این مس//ائل اکنون نوبت ب//ه آورده 25 درصدی از مبلغ تسهیالت میرسد. به عبارت دیگر یک واحد برای دریاف//ت یک میلیارد تومان تس//هیالت باید 250 میلی//ون تومان تس//هیالت ارائه کند. س//وال اینجاس//ت که این واحد اگ//ر 250 میلیون تومان س//رمایه داش//ت که خود را درگیر مس//ائل بانکی نمیک//رد. وی با اش//اره به اینکه تاثیر تس//هیالت بانکی در رونق واحده//ا مقطعی خواهد بود افزود: بهطور قط//ع ارائه تس//هیالت در بهب//ود وضعیت صنایع تاثیرگذار اس//ت اما نی//از واحدهای صنعتی بیش از این ارقام اس//ت از س//وی دیگر واحدها به دلیل ناتوانی در تامین شرایط به ناچار بخش اندکی از تسهیالت را درخواست کردند.

‹03‹درصد‹وا ‹مها‹استمهالی‹ ‹

یکی دیگ//ر از دالیل کارشناس//ان ب//رای دقیق نب//ودن ارق//ام بانک مرک//زی در تزری//ق منابع به صنعتگران تسهیالت اس//تمهالی است. حدود 30 تا 40 درصد ارقام اعالم ش//ده درواقع تس//هیالتی اس//ت که در گذش//ته به صنایع تزریق شده است. محمدمهدی رییسزاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ای//ران نیز در گفتوگو با گس//ترش صنعت درباره س//هم صنایع از تس//هیالت ارائهش//ده گفت: بانک مرکزی در ارائه آمار تسهیالت به صنایع کشور باید جزئیات میزان اختصاص تسهیالت به هر بخش را مشخص کند چراکه برخی معتقدند این تسهیالت بیش//تر به صنایع بزرگ اختصاص داده شده است. از سوی دیگر بخش عمدهای از سهم 30 درصدی صنعت و معدن شامل تمهید و استمهال تسهیالت گذشته است و تمام رقم اعالم شده تسهیالت تازه نیس//ت چون در صورت تازه بودن تس//هیالت این ارقام باید در رش//د تولید و خروج از رکود مشاهده ش//ود اما وضعیت صنایع چندان تغییری نسبت به سال گذشته نکرده و امسال حتی صنایع بزرگ نیز تس//هیالت چندانی نگرفتهاند. رییسزاده با اشاره به س//هم 63درصدی صنعت، مع//دن و تجارت از دریافت تس//هیالت افزود: در این موضوع که رشد تس//هیالت وجود داش//ته، شکی نیس//ت اما وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها تاکید کردهاند س//هم صنایع از تس//هیالت باید به 40 تا 05درصد برسد. تنها با حمایت از این بخش مش//کل رکود و بحران بیکاری برطرف خواهد شد.

‹ب ‹یانصافی‹در‹بی‹اثر‹خواندن‹تسهیالت‹ ‹

باوج//ود آنک//ه صنعتگ//ران معتقدن//د 2/687هزارمیلیارد ریال به طور کامل به صنعتگران پرداخت نش//ده اما نمیتوان منک//ر تاثیرات مثبت تزریق منابع به صنایع ش//د. مثبت شدن نرخ تورم تولیدکنن//ده در چند ماه اخیر، رش//د اقتصادی در بخش صنعت ...و ازجمله مس//ائلی است که نشان از تاثیرات چش//مگیر تزریق منابع به تولید داشته است. به گفته برخی کارشناسان این تاثیرات خود را بیش//تر در نیمه نخست سال آینده نشان خواهد داد . ابراهیم نکو، دبیر س//ابق کمیسیون اقتصادی مجلس نهم ش//ورای اس//المی در گفتوگو با ایرنا بیاث//ر خواندن تس//هیالت پرداخت//ی در خروج از رکود را بیانصافی دانس//ت و گفت: چنین مبالغی برخی واحده//ای تولیدی را از رک//ود خارج کرده اما هنوز بس//یاری از آنها به رونق دس//ت نیافتهاند. این کارش//ناس اقتصادی درباره افزایش نزدیک به 50 درصدی تس//هیالت اعطایی بانکها در س//ال 1395 ب//رای خروج از رکود اف//زود: هرگونه اقدام مثب//ت دولتمردان میتوان//د اعتماد بیش//تری را به مجموعه و سیس//تم اقتصادی کش//ور بازگرداند هرچن//د اراده دولتم//ردان و بانکه//ا ب//رای ارائه تسهیالت بیش//تر به تنهایی برای خروج اقتصاد از وضع کنونی کافی نیس//ت اما نباید نادیده انگاشته شود.

نکو ب//ا بیان اینکه بهطور قط//ع صرف پرداختن به موضوع تس//هیالت بانکی در این زمینه راهگشا نخواه//د ب//ود اظهارکرد:پس از کمب//ود نقدینگی مش//کالت مربوط به تقاضا و تولید غیرکیفی یکی دیگر از چالشهای صنعت است بنابراین دولت باید با در پیش گرفتن تمهیدها و سیاس//تهایی مانند بازنگری در مالیاتها و نرخ انواع انرژی، آب و برق، رفع مش//کالت بیمهای اصناف و تولیدکنندگان و ساماندهی مطالبات بانکها به تحریک تقاضا برای مصرف محص//والت داخلی اقدام کند.در مواجهه با بسیاری از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی گاهی ارقام بیمه، مالیات، مطالبات معوق و جرایم بانکی آنان آنقدر باال بیان میشود که گمان نمیرود حتی با افزایش بیش از پیش تس//هیالت بتوان پوششی ب//رای بدهیها و به حرک//ت در آوردن چرخ تولید متصور بود.

بنابر این گزارش، پرداخت تس//هیالت به صنایع توانس//ته باوجود تمام مش//کالت رونق نس//بی در صنای//ع به وج//ود بیاورد اما در ای//ن میان باید در تداوم مس//یر جاری مالحظات مرب//وط به کنترل تورم را نیز در نظ//ر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن ظرفیت تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود. بر این اس//اس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها ازطریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیالت غیرجاری و بازگردان//دن آنها به مس//یر درس//ت اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فش//ارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی توجه ویژه کرد.

سیدمحمدحسن سیدزاده

گروه صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.