نوسانات ارز، آفت تصمیمگیری مدیران صنایع

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

در روزه//ای اخی//ر دوباره ب//ازار ارز با التهاب و افزایش ن//رخ دالر مواج//ه ش//ده و ش//وکی را به اقتصاد کش//ور وارد ک//رد ت//ا جای//ی ک//ه بعض//ی از مراکز ف//روش از عرض//ه دالر خودداری کرده و تنه//ا خری//دار آن بودن//د. هم//واره در ای//ن اوض//اع و اح//وال و س//کوت خب//ری نی//ز ب//ازار ش//ایعات و گمانهزنیه//ا داغ میش//ود و هر صاحبنظ//ری، تحلیل//ی از ش//رایط به وجود آم//ده ارائه میکند.

اینک//ه دالیل ای//ن افزایش ناگهانی نرخ دالر ناش//ی از تقاضای مس//افران اربعین حس//ینی بود یا تقاضای سایر مس//افران این روزها یا دیگر دالیل، چیزی از مس//ئولیت بان//ک مرکزی به عن//وان بزرگتری//ن عرضهکننده دالر و مس//ئول تنظیم ب//ازار ارز کم نمیکن//د. در روزهایی که خبرهای خوب از موفقیتهای ایران در تصمیمگیریهای اوپ//ک کام هم//گان را ش//یرین ک//رده و م//ردم بس//یار امیدوارن//د که نتای//ج این موفقیته//ا در عرصه زندگانی آنه//ا هم نمود عین//ی پیدا کند و بار روانی مثبت ناش//ی از ای//ن پیروزی در ب//ازار انعکاس مثبتی ب//ر جایگذارد، افزایش نرخ دالر و نوس//انات آن تا ح//دودی غیرمنتظره اس//ت. کما اینک//ه در روزها و ماههای اخی//ر هم تولید و صادرات نفت ای//ران همواره روند صع//ودی را طی کرده و مش//کلی از جه//ت تامین ارز مورد نیاز، متوجه کش//ور نیست.

افزای//ش نرخ ارز همواره به صورت یک شمش//یر دولبه عمل کرده و در حالی که صادرکنندگان همیش//ه از این افزایش نرخ اس//تقبال کردهاند، ولی سایر تولیدکنندگان ک//ه عمده بازار مص//رف کاالهای تولی//دی آنها در داخل کش//ور اس//ت از این افزایش نرخ ارز گلهمند بوده و آن را باعث افزایش قیمت تمامش//ده محصوالت خود میدانند، بهویژه تولیدکنندگانی که مجبور هستند مواد اولیه خود را از خارج از کشور تامین کنند، ضمن اینکه افزایش نرخ ارز هم//واره دارای بار روانی منفی در جامعه بوده و باعث افزایش کاذب قیمتها و افزایش نرخ تورم نیز میشود.

بدیهی اس//ت که افزایش نرخ ارز اگر بهصورت هدفمند برنامهریزی و پیشبینی ش//ده و در ضمن کنترل ش//ده باشد میتواند اثرات مثبتی در افزایش صادرات و افزایش درآمدهای صادراتی و ارزی کش//ور داشته باشد و موجب خرسندی صادرکنندگان شود. در غیر این صورت نه تنها تمام//ی موارد منفی گفته ش//ده را در بر خواهد داش//ت بلکه س//ودی را نی//ز نصیب صادرکننده و اقتصاد کش//ور نخواهدکرد.

در چنی//ن حالت//ی اقتصاد و جامعه دچار س//ردرگمی، بالتکلیفی و نبود ام//کان تصمیمگیری برای فعالیتهای اقتص//ادی خواهد ش//د که بزرگترین آفت ب//رای مدیران صنعتی و اقتصادی کشور است.

هم//واره مدیران صنعتی و صاحبان بنگاههای اقتصادی اعالم کردهاند که مشکلی با افزایش برنامهریزیشده نرخ ارز ندارند به نحوی که آنها هم بتوانند به موقع برنامههای تولی//دی، بازرگان//ی و صادراتی مجموعه خ//ود را با این سیاس//تها تنظیم کنن//د و در بازاره//ای جهانی حضور مستمر داشته باشند اما نوسانات و افزایشهای ناگهانی و بدون برنامه نرخ ارز نه تنها س//ودی را نصیب صادرکننده نمیکن//د بلکه تمام//ی برنامههای یک واح//د صنعتی - صادراتی را نیز دس//تخوش تغییرات کرده و اصوال قدرت برنامهری//زی و پیشبینی را از یک مدیر صنعتی میگیرد که این بزرگترین معضل مجموعه مدیریتی کشور بهویژه در بخش خصوصی است.

مدی//ری که ق//درت تصمیمگی//ری و پیشبین//ی از او سلب ش//ود همواره محکوم به شکس//ت است بنابراین بر مس//ئوالن اقتصادی و برنامهریز کش//ور است که ابتدا به نحوی بازار را رصد و کنترل کنند تا این قبیل نوس//انات ارزی ب//ه حداق//ل ممکن کاهش پیدا کن//د و در گام بعد چنانچه این افزایشهای تدریجی و غیرتدریجی نرخ ارز با برنامهریزی آنهاست، بهتر است که این تصمیمگیریها با اطالع فعاالن بخش خصوصی کشور در نهادهای مشترکی از قبیل ش//ورای گفتوگوی دولت ب//ا بخش خصوصی یا ش//ورای پول و اعتبار ...و اتخاذ شده و به نحو شایستهای به اطالع همگان برس//د تا هم از ایج//اد التهاب کاذب در بازار ارز و درنهایت اقتصاد کش//ور ممانعت به عمل آید و هم مدیران اقتصادی در بخش خصوصی کشور نیز بتوانند تصمیمات به موقع و درستی برای واحد در مالکیت خود اتخاذ کنند و دچار بالتکلیفی و سردرگمی نشوند.

درنهای//ت، افزایش بدون برنامه (و حت//ی با برنامه ولی اعالم نش//ده)، بدون هدف و غیرقاب//ل پیشبینی نرخ ارز به نفع هیچکس نیست؛ نه مصرفکننده، نه تولیدکننده، ن//ه صادرکننده و ن//ه حتی دول//ت هرچند باعث ش//ود دولت تا حدودی کس//ری بودجه خ//ود را جبران کرده و برخ//ی نیازه//ای نقدینگی خود را در پایان س//ال تامین کند.

علیرضا حائری کارشناس صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.