تکمیل‹و‹بهره‹برداری‹طر‹حهای‹اقتصاد‹مقاومتی‹تا‹پایان‹سال

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مع//اون برنامهری//زی وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت تمام 5هزار و 004طرح تعهدش//ده صنایع کوچک و متوسط در قالب اقتصاد مقاومتی تا پایان سال تکمیل و بهرهبرداری میشود.

به گزارش خبرگزاری صدا و س//یما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش//اره به اینکه تکمیل و بهرهبرداری طرحهای اقتص//اد مقاومتی تا پایان سال انجام میش//ود افزود: به طور متوسط ماهانه 450 طرح در سراسر کشور به بهرهبرداری میرسد. حجم و ارزش سرمایهگذاری این طرحها حدود 22 هزار میلیارد تومان است که با تکمیل و بهرهبرداری از آنها 90 هزار اشتغال مستقیم ایجاد میشود.

وی گف//ت: در 8 ماه اخیر 3 هزار و 383 طرح از 5400 طرح تعهدش//ده اعم از طرحهای ایجادی و توسعهای با سرمایهگذاری 16 هزار و 353 میلیارد تومان و بیش از 51 هزار اشتغال مستقیم در 31 استان تکمیل شده که با احتساب تکمی//ل 450 ط//رح در هر م//اه حدود 59درصد ب//ا اهداف تعهد ش//ده انطباق دارد.

ابوییمهریزی با اش//اره به ابالغ س//تاد فرمانده//ی اقتص//اد مقاومت//ی مبنیبر تکمی//ل و راهاندازی 33 طرح ملی و اثرگذار افزود: البته 33 شرکت در قالب 36 طرح است که از نظر نق//ش در زنجیره ارزش، تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع پاییندس//تی و توس//عه صادرات همچنین ایجاد اشتغال در منطقه از جایگاه ویژهای برخوردار است.

وی س//رمایهگذاری صفر ت//ا صد این 36 طرح را حدود 13 هزار میلی//ارد تومان اعالم کرد و گفت: ب//ا اجرای این طرحها 2/91میلیون تن به زنجیره فوالد اضافه میشود و ظرفیتهای خوب//ی در تولید قطعات خودرو و زنجیره مس ایجاد خواهد شد.

وی گف//ت: تاکنون عملیات اجرایی 14 طرح از این تعداد انجام و برخی از آنها به طور رس//می افتتاح و راهاندازی شده که ب//ا بهرهبرداری کامل ای//ن طرحها 13 هزار و 200 فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.

ابوییمهریزی افزود: امکان تکمیل و بهرهبرداری 4ط//رح از طرحهای مل//ی بنابه دالیل//ی همچون نرسیدن ماشینآالت مورد نیاز یا مشکالتی از این دس//ت وجود ندارد و این موارد به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعالم شده که یا 4 طرح جایگزین اع//الم کند یا همی//ن 32 طرح را ب//ه بهرهبرداری برسانیم.

وی گفت: متوس//ط ارزش سرمایهگذاری هریک از 36 طرح ملی 400 میلیارد تومان اس//ت که در این سالها نظام بانکی و سایر دستگاهها در به ثمر رس//یدن و پیش//رفت این طرحها همراهی خوبی داشتند.

ابوییمهری//زی ب//ا اب//راز امی//دواری از اج//رای تم//ام تعهدات ب//ه اقتصاد مقاومتی تا پایان س//ال 95 اف//زود: فق//ط در بهم//ن 48 ط//رح ب//ا حجم س//رمایهگذاری 7 ه//زار و 560 میلیارد تومان و 8 هزار و 150 اش//تغال مس//تقیم در سراس//ر کشور به بهرهب//رداری میرس//د ضمن اینک//ه معتقدیم اقتصاد مقاومتی برای ما یک نقش//ه راه اس//ت و تا صنع//ت و تولید جری//ان دارد اقتصاد مقاومتی هم هست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.