دسترسی آسان به اطالعات مکانی اراضی صنعتی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

تا کن//ون اطالعات 768 ش//هرک و ناحیه صنعتی در س//امانه اینترنتی مکان یابی ثبت ش//ده اس//ت. هرچند تعداد استانهایی که هنوز اطالعات تمام ش//هرکها و نواحی صنعتی خود را به این سامانه وارد نکردهاند کمتر از انگشتان دست است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.