رنگ و نقش ترمه در یزد صنعتی شد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

تولی//د صنعتی ترم//ه با ورود ط//رح، رنگ و نخه//ای جدی//د و از طرفی تولی//د محصوالت جانبیدریزدگس//ترشیافتهاس//ت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.