دسترسی آسان به اطالعات مکانی اراضی صنعتی

تعداد غایبان در سامانه مکانیابی به کمتر از انگشتان دست رسید

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی -

اطالع از آخرین تغییرات، انتخاب مس/احت زمین باتوج/ه به نوع تولی/د و فعالیت، مباحث زیس/تمحیطی، آگاهی از امکان/ات زیربنایی موجود در ش/هرکها و پرداخت وجوه م/ورد نیاز از طریق اینترن/ت مهمترین مواردی اس/ت که با راهاندازی س/امانه مکانیابی برای متقاضیان زمین در ش/رکت شهرکهای صنعتی کشور امکانپذیر شد.

زینب عبدی-گروه صنایع کوچک:

پیش از ای//ن، متقاضیان دریافت زمین صنعتی به کارکنان قس//مت برنامهریزی در ش//هرکهای صنعت//ی مراجع//ه و نقش//ه روزآمد ش//هرکها را دریافت کردهاند. ممکن است در مراجعه حضوری، انتخاب زمین متقاضیان در ناحیه مورد نظر نباشد ک//ه در این صورت ام//کان جابهجایی وجود دارد؛ البته باید موافقت س//ازمان حفاظت محیطزیست حاصل شده باشد.

اما با راهاندازی سامانه اطالعرسانی دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیس//ت و متقاضیان اطالعات کامل را در سامانه بهراحتی مشاهده خواهند کرد. مس//ئوالن در تالش//ند تا این اطالعات را از ۰8۷ ش//هرک و ناحیه صنعتی در ح//ال بهرهبرداری به این س//امانه وارد کنند و دراختیار سرمایهگذاران و صنعتگران قرار دهند.

تا کنون اطالعات 86۷ شهرک و ناحیه صنعتی در سامانه اینترنتی مکان یابی ثبت شده است.

هرچند تعداد اس//تانهایی ک//ه هنوز اطالعات تمام ش//هرکها و نواحی صنعتی خ//ود را به این سامانه وارد نکردهاند کمتر از انگشتان دست است ام//ا سیس//تم «امآیاس» (اطالعات زیرس//اختی همچون آب، برق، گاز )...و و سامانه «جیآیاس» (موقعی//ت مکانی) بهعنوان یکی از ش//اخصهای شفافس//ازی، اجرایی ش//ده و تمام//ی اطالعات واحده//ای صنعت//ی و طرحهای عمران//ی، برای اربابرجوع، سرمایهگذاران و همکاران ستادی در آن دسترس است.

راهاندازی سامانه مکانیابی به منظور دسترسی س//ریعتر و جامعتر به دادههای مکانی در راستای سیاس//ت دولت الکترونیک اجرا ش//د اما به گفته کارشناس//ان، نبض حی//ات این س//امانه در ورود اطالعات جدید ب//وده و باید جدیدترین اطالعات مکانی از شهرکها و نواحی صنعتی در این سامانه روزآمد شده و دراختیار متقاضیان قرار گیرد.

ورود س//رمایهگذاران ب//ه س//امانه مکانیاب//ی س//ریعترین راه ایج//اد ش//ده ب//رای اط//الع از زمینها و موقعیتهای مورد نیاز اس//ت بهطوری ک//ه قابلیتهای زی//ادی در مباح//ث حملونقل، مهندس//ی راه و س//اختمان، محیطزیس//ت، مباحث و برنامهریزیهای ش//هری ...و در سامانه مکانیابی ش//هرکها و نواح//ی صنعتی قرار داده ش//ده و میتواند نیاز استفادهکنندگان در مباحث مکانه//ای جغرافیایی، ک//د مختصات و نام مکان را تامین کند.

از دیگر تواناییهای این سیس//تم ارتباطسازی دادهه//ای مکانی ب//ا دادههای توصیف//ی بهعنوان مث//ال در مباح//ث راه و شهرس//ازی، دانس//تن اطالعات دقیق مانند طول و عرض جاده، نوع راه، سال احداث، هزینه و نام پیمانکار است.

عل//ی یزدان//ی، مع//اون وزی//ر صنع//ت، معدن و تج//ارت و ریی//س س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ای//ران س//امانه اطالعات مکان//ی را در دس//ته ۵ اقدام//ات اساس//ی دولت برای حفظ صنایع کوچک و توس//عه ش//هرکها و نواحی صنعتی و ایجاد اشتغال مولد ارزیابی کرده است.

درنظر داشته باش//ید که با گسترش سازمانها و افزایش می//زان پروژهها بای//د نوعی همگونی و همراس//تایی می//ان نهادهای اجرایی و مس//ئول صنعتی در کش//ور وجود داش//ته باشد که در این راستا سامانه مکانیابی صنعتی در دهکده جهانی یا هم//ان اینترنت میتواند ای//ن مهم را به خوبی برآورده کند.

ب//ه گفت//ه کارشناس//ان، این س//امانه اطالعات مکان//ی ب//ا دراختی//ار گذاش//تن تمام//ی آمار و اطالعات ش//هرکهای صنعتی همچون پروژههای زیرس//اختی، محل اس//تقرار و جانمایی واحدهای صنعت//ی و اطالعات کاف//ی از زمینه//ا و اراضی میتواند جامعه سرمایهگذار صنعتی را از مقیاس و بستر سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی مطلع کند. همچنین مسئوالن صنعتی کشور میتوانند ب//ا پایش و رص//د تمامی اطالع//ات و پروژهها در ش//هرکهای صنعتی برنامهریزی و تصمیمگیری س//ریعتر و ش//فافتری در بودجهبندی برای آنها داشته باشند.

فتحعلی محمدزاده، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی نیز بر فعالسازی این س//امانه در ۰8۷ شهرک صنعتی تاکید کرده اس//ت. به گفته وی، برای حل مس//ائل کالن فنی در ش//هرکهای صنعتی، ش//ورای فنی و کمیته تخصص//ی مکانیاب//ی س//ازمان صنای//ع کوچک تشکیل شده است.

مزایای سامانه مکانیاب ‹

علیرض//ا ش//فیعزاده، مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی چهارمح//ال و بختی//اری در گفتوگ//و ب//ا گس//ترش صنعت اظه//ار کرد: توس//عه س//ریع سیس//تمهای اطالع//ات مکانی موجب ش//ده که س//ازمانهای مختلف به منظور تس//هیل ایجاد این نوع سیس//تمها و جلوگیری از دوبارهکاری، برای هماهنگیهای ملی اقدام کنند و با توجه به اینکه پایگاه داده مکانی ژئودیتابیس ،)GDB( الیه زیربنایی GIS را تش//کیل میدهد س//رمایهگذاری برای ایجاد آن در سطح ملی و با مشخصات کیفی و س//اختاری مناسب در دستور کار بسیاری از این سازمانها قرار گرفت.

ش//فیعزاده معتقد اس//ت، از آنج//ا که اطالعات جمعآوریش//ده از واحدهای مختلف گرفته شده همگون نیس//ت، ایج//اد دس//تورالعملهایی برای تولی//د، آمادهس//ازی و ویرایش دادهه//ای مکانی و رف//ع خطاه//ای موج//ود در دس//تور کار ق//رار گرفت.

ب//ه همی//ن منظور س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران قراردادی 6ماهه برای طراحی و اجرای سامانه تحت وب یکپارچه GIS که قابلیت اتصال به سامانه MIS را داشته باشد، با مش//اور منعقد کرد که تا زمان نخستین نشست و اع//الم به اس//تانها 3 ماه از آن س//پری ش//ده بود.

از جمل//ه قابلیتهای این س//امانه وارد کردن دادههای مکانی و توصیفی کل شهرکها و نواحی صنعتی (ایجادی و انتقالی) کشور با ساختار GIS اس//ت و خروجی این س//امانه بسیار متنوع بوده و حت//ی قابلیت تحلیل اطالعات واردش//ده کاربران خاص را فراهم خواهد کرد.

به طور مثال میتوان در هر لحظه این اطالعات را به صورت مکانی و توصیفی (جدول و نموداری) رصد کرد.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی چهارمح//ال و بختی//اری تصری//ح ک//رد: تعداد، مس//احت قطعات واگذاری و باقیمانده مس//احت ساختوس//از، میزان و تعداد انش//عاب آب، برق و گاز مصرفی واحدهای مستقر و همچنین مشاهده تاسیسات عمومی زیربنایی احداثی و باقیمانده از ازبیلتها استخراج خواهد شد.

البت//ه از آنجا که س//امانه یک سیس//تم زنده و پویاس//ت و به موجودی زنده شباهت شده که اگر اکس//یژن به آن نرسد به مرگ منتهی خواهد شد، درصورتی که هر لحظه روزآمد نش//ود بهطور کلی از کارآی//ی خواهد افتاد و ش//اید امکان احیای آن مقدور نباشد.

ش//فیعزاده افزود: درحالحاضر مرحله نخس//ت سامانه اطالعات مکانی شهرکهای صنعتی ایران )WebGIS( که همان بارگذاری اطالعات مکانی ش//هرکها و نواحی صنعتی ش//رکتهای استانی است در شرف تکمیل بوده و شرکت شهرکهای صنعت//ی چهارمح//ال و بختی//اری نی//ز تاکنون ۵1 ش//هرک و ناحیه صنعتی ش//هرکرد، بروجن، بن، هفش//ج/ان، فرخش//هر، جونقان، سامان(1)، س//امان(۲)، کوهرنگ، تشنیز، وردنجان، دستگرد، گندم//ان، بلداج//ی، لردگان(س//ندگان) با وجود مش//کالت موجود، بارگذاری ش//ده است و برای بارگذاری 6 ش//هرک و ناحی//ه صنعتی باقیمانده پس از تعیینتکلیف اقدام خواهد شد.

به گفته مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی چهارمح//الو بختی//اری، از چندیپیش مقدمات اجرای//ی مرحل//ه دوم س//امانه اطالع//ات مکانی شهرکهای صنعتی ایران )WebGIS( که همان ورود اطالعات توصیفی شهرکها و نواحی صنعتی است، شروع ش//ده که وظایف آن در شرکتهای ش//هرکهای صنعتی به دو بخش تقسیم خواهد شد: نخست، ورود اطالعات توصیفی مانند حدود اربع//ه اراض//ی ش//هرکها و نواح//ی صنعتی، در سامانه MIS و اطالعات دیگر مثل میزان انشعاب و تاریخ برقراری برق، آب ...و که در س//امانه GIS پیشبینی و از س//وی کارشناس//ان برنامهریزی با سطح دسترسی که با معرفی مدیر قسمت تعریف میشود، انجام خواهد شد.

شفعیزاده ادامه داد: دوم، کارشناسان و ناظران ه//ر ش//هرک، ورود اطالع//ات ازبیلت ش//هرکها و نواح//ی صنعتی را با س//اختار تعریف ش//ده از پیمان//کار دریافت و پس از کنترل صحت ازبیلت، در سامانه وارد خواهند کرد.

ثب/ت اطالع/ات مکان/ی 60 ش/هرک ‹ استان فارس به وجود 61 شهرک و ناحیه صنعتی فعال عنوان دوم کش//ور را در تعداد ش//هرکهای صنعت//ی به خود اختصاص داده ک//ه این موضوع حجم گستردهای از فعالیت را برای ثبت اطالعات در این سامانه میطلبد.

اکن//ون ش//اهپور قنب//ری، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی فارس از بارگذاری اطالعات ۰6ش//هرک و ناحیه صنعتی این استان در سامانه GIS خبر داد و گفت: با راهاندازی این سیس//تم، زمین به سرمایهگذاران و صنعتگران این استان به آسانی واگذار خواهد شد.

قنب//ری با بی//ان اینکه ش//هرک صنعتی بزرگ ش//یراز تنها شهرک صنعتی در اس//تان است که هنوز اطالعات آن در این س//امانه بارگذاری نشده است، افزود: مراحل انجام کار سامانه GIS در این ش//هرک صنعتی نیز درحال انجام است و بهزودی اطالعات این ش//هرک صنعتی نیز در این سامانه بارگذاری میشود.

به گفته مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ف//ارس، در زمین//ه مدیریت ش//هرکها و نواحی صنعتی و نیز بس//تر مناسب برای سرمایهگذاران، وج//ود اطالع//ات دقیق از مختصات، مس//احت و اطالع//ات کامل قطعات واحده//ای صنعتی برای س//اماندهی و برنامهری//زی ام//ر ض//روری و مهم اس//ت که این س//امانه این ظرفیت را مهیا کرده است.

به گزارش گس//ترش صنعت راهاندازی سیستم GIS س//بب پاس//خ/گویی ب//ه نی///از کارب//ران، س//اماندهی و افزایش به//رهوری از من/ابع موجود و بهینهس//ازی سرمایهگذاری و سرعت و دقت در کار میشود. این سیس//تم بهمنظور ایجاد تعامل و آس//انی در واگذاری زمین به س//رمایهگذاران با مش//خصات و اطالعات مکان//ی و توصیفی دقیق راهاندازی ش//ده اس//ت و با اج//رای آن، اطالعات تم//ام زمینها و امکانات موجود در ش//هرکها و نواحی صنعتی بهصورت عملیاتی از طریق سایت http://gis.isipo.ir دراختی//ار س//رمایهگذاران ق//رار خواه//د گرف//ت تا ب//ا آگاه//ی از اطالعات موج//ود بتوانند ب//رای انتخاب و خری//د زمین و سرمایهگذاری مناسب اقدام کنند.

یک//ی از مهمتری//ن اه//داف اج//رای این طرح شفافس//ازی وضعیت موجود شهرکها و نواحی صنعتی اس//ت تا اینکه س//رمایهگذار بتواند محل موردنظر خود برای س//رمایهگذاری را با اطمینان انتخ//اب کن//د. ب//ا راهان//دازی و اجرای//ی کردن ای//ن سیس//تم در ش//هرکها و نواح//ی صنعتی س//رمایهگذاران میتوانن//د از آخری//ن اطالع//ات وضعیت واگ//ذاری زمین در ش//هرکها و نواحی صنعتی بهصورت آنالین مطلع شوند.

شاهپور قنبری

علیرضا شفیع زاده

فتحعلی محمدزاده

علی یزدانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.