بررسی فرصتهای سرمایهگذاری و صادراتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی -

جلس//ه بررس//ی ظرفیتهای س//رمایهگذاری و صادراتی ش//هرکهای صنعتی آبادان و خرمش//هر و منطقه آزاد اروند با حض//ور جمعی از تولیدکنن//دگان و صنعتگران و مدیرکل اقتصادی و امور بینالملل اس//تانداری خراسان شمالی برگزار شد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نقل از رواب//ط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خوزس//تان، مه//دی عابدی، مدیرکل اقتصادی و امور بینالملل خراس//ان شمالی با اشاره به اینکه شهرک صنعتی آبادان و خرمشهر و منطقه آزاد اروند از ظرفیتهای بسیار مناس//بی در بخشهای سرمایهگذاری و صادراتی برخوردار هس//تند، گف//ت: هممرز بودن با عراق و زیرس//اختهای مناسبی که در شهرکهای صنعتی آبادان و خرمشهر وجود دارد، زمینه بسیار خوبی برای سرمایهگذاری را فراهم کرده است.

عاب//دی ادام//ه داد: ب//ا تعامل هرچه بیش//تر و ش//ناخت ظرفیته//ای س//رمایهگذاری و صادراتی از همم//رز بودن با کشورهایی مانند روسیه، ترکمنس//تان و افغانستان تا کشور عراق، میتوان برای رونق جذب سرمایه و صادرات به بهترین شکل استفاده کرد.

وی اف//زود: باید فرصتی فراهم ش//ود ت//ا تولیدکنندگان و صادرکنندگان در خراسان شمالی، به آبادان و خرمشهر سفر کنن//د و از حمایتهایی که در این منطقه در زمینه صادراتی و سرمایهگذاری میشود، آگاهی الزم را کسب کنند.

اخالق محمدیان، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی خوزس//تان نیز با اشاره به اینکه دو مرز چزابه و شلمچه مبادی ورودی به کشور عراق هستند، گفت: وجود این دو مرز ظرفیتهای بسیار مناسبی را برای صادرات شکل داده است.

محمدیان اظهار کرد: شهرکهای صنعتی آبادان و خرمشهر با زیرس//اختهای مناسبی که دارند، آماده سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعتی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.