انتخاب عضو کمیته هوشمندسازی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی -

در حکمی از س//وی معاون وزی//ر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا قاهریبدر، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی ته//ران بهعنوان عضو کمیته توس//عه دولت الکترونیک و هوشمندس//ازی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران منصوب شد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی ته//ران، علی یزدان//ی در متن انتصاب حکم مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی تهران و سایر اعضای این کمیته با اش//اره به مصوبه ش//ورای عالی فناوری اطالع//ات و ش//ورای عال//ی اداری ابالغی//ه رییسجمهوری، خواستار بهرهگیری از توان، تجربه، تخصص، تعهد، همکاری و همفکری اعضا برای تحقق اهداف این کمیته شده است.

این کمیته در راستای تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک، برنامهریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیک//ی، تعیین اولویت برای اصالح فرآیندهای س//رویسگرا، تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی به ارائه خدمات تشکیل شده است.

گفتن//ی اس//ت، غالمرضا س//لیمانی عض//و هیاتمدیره و مع//اون صنایع کوچک، فرش//اد مقیمی عض//و هیاتمدیره و معاون برنامهریزی، هوش//نگ فرجی معاون توسعه مدیریت و منابع، غالمرضا دیوس//االر مش//اور مدیرعامل و مدیر روابط عموم//ی، اصغر مصاحبنی//ا رییس مرکز نوس//ازی و تحول اداری وزارت صنع//ت، معدن و تجارت و س//یدمهدی نیازی مدی//رکل دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان اعضای کمیته توس//عه دولت الکترونیک و هوشمندسازی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران منصوب شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.