قطب صادرات آبمعدنی در کوهرنگ

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی -

تاکنون 13 قرارداد واگذاری زمین با مس//احت 8 هکتار با متقاضیان سرمایهگذاری در شهرک صنعتی کوهرنگ منعقد شده است.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعت//ی چهارمح//ال و بختی//اری، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری در بازدید از ش//هرک صنعتی کوهرنگ، ضمن اعالم این خبر گفت: به منظور ایجاد تسهیالت بهتر، پس از برآورد اصالح ورودی این ش//هرک تخصصی به اصالح مسیر هدایت آبهای سطحی و مسیل شهرک اقدام میشود.

علیرضا ش//فیعزاده ادامه داد: شهرستان کوهرنگ به سبب همج//واری با چش//مه دیمه ب//ا کیفیت ب//االی آبمعدنی، دربرگیرنده یکی از معدود ش//هرکهای تخصصی آبمعدنی کش//ور است که با توجه سرمایهگذاران خصوصی میتواند به یکی از قطبهای صادرات آبمعدنی کشور تبدیل شود.

ش//فیعزاده همچنین در بازدید از ناحیه صنعتی دش//ت زری//ن اظهار کرد: ب//هزودی و با هم//کاری اداره کل منابع طبیعی اس//تان برای رفع مشکالت موجود، تثبیت مساحت این ناحیه صنعتی با رعایت همه جوانب در دستور کار قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.