‌گستردگی‌اتصال‌ریلی ‌در‌برنام‌ههای‌جدید‌را ‌هآهن‌

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی -

رییسجمهوری با انتخاب س//عید محمدزاده به عنوان رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران اب//راز امیدواری کرد تا در زمینه گس//ترده کردن اتصال خطوط ریلی اقدامات الزم انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.