ایران به منشور جهانی انرژی پیوست

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی -

در س//فر حمی//د چیتچی//ان وزی//ر نیرو ب//ه ژاپن، سند پیوستن ایران به منشور جهانی انرژی امضا شد.

سال بیست و هشتم

شماره 2

پیاپی 1975

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.