توسعه زیر ساختهای ریلی، شرط بقای ایران در اکو ایران‹حلقه‹واسط‹کشورهای‹عضو‹اکو

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

امی/ر مه/رزاد - گ/روه صنعت زیرس/اخت:

بر ای//ن اس//اس برخ//ی کارشناس//ان معتقدند اگ//ر ایران ای//ن حلقه را قطع کند، ب//ا اینکه یکی از بنیانگذاران اکواس//ت این احتم//ال میرود که عضوی//ت کش//ور در ای//ن س//ازمان بینالمللی با مخاطرات//ی روبهرو ش//ود. همچنین بای//د در نظر داش//ت ک//ه اجرای این سیاس//ت در ای//ران برای صنعت کشور دستاوردهای بسیاری دارد.

ایران در منطقه با کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه بیشترین روابط تجاری و صنعتی را دارد که هر ۳ کش//ور از اعضای اکو هس//تند. بر این اساس ارتب//اط ریلی ایران ب//ا این کش//ورها میتواند در قیمت تمام ش//ده محصوالت نقش بس//یار مهمی داشته باش//د. ایفای این نقش وابس//ته به توسعه خطوط ریلی کش//ور است که به تصمیم مسئوالن در این زمینه بستگی دارد.

‹اتصال‹ریلی‹بین‹اعضای‹اکو ‹

دبی//رکل اک//و ب//ا تاکید ب//ر اهمیت گس//ترش حملونق//ل در کش//ورهای عضو اکو گف//ت: باید کریدورهای مختلف ریلی میان این کشورها ایجاد شود.

خلیل ابراهیم آکچا در بیس//توهفتمین اجاس س//االنه ش//ورای برنامهریزی منطقهای س//ازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) با بیان اینکه جلس//ه ش//ورای برنامهریزی منطق//های در مرحله مهمی قرار دارد، گف//ت: به تازگ//ی توافقنامه پاریس در این زمینه منعقد ش//ده است و سفر اخیر به ایران چشمانداز مهمی به دنبال دارد.

وی با اش//اره به اینکه امروز بر یکسری مسائل جلسه س//ران که در پایان فوریه انجام خواهد شد تاکی//د داریم، افزود: اکو در زمین//ه توافقنامههای تجارت حملونقل، موسس//ات پژوهش//ی، س//ود بانکه//ا، موسس//ات تج//اری، س//رمایهگذاری و همچنین ایجاد بازار الکترونیک منطقهای بهدنبال ایجاد راهکارهایی برای عملیاتی شدن این اهداف است.

دبی//رکل اکو با تاکید ب//ر عملیاتی کردن اهداف و راهکاره//ا در بخ//ش حملونق//ل گف//ت: بای//د کریدوره//ای ریلی در میان کش//ورهای عضو اکو ایجاد ش//ود زیرا درحالحاضر م//ا در این بخش با مشکاتی روبهرو هستیم و بارها امکان جابهجایی مناسب در میان کشورهای عضو اکو را ندارند.

ابراهی//م آکچا با اعام اینکه در س//ال گذش//ته اک//و برنامههایی را در بخشهای مختلف اقتصادی اجرایی کرده اس//ت، اظهار کرد: این سازمان برای بیش//تر نزدیک ک//ردن کش//ورهای منطقه، موفق عمل کرده است.

‹صنعت/ی‹ ریل/ی‹ وتوس/عه‹ ‹ صنعتی‹

حملونق//ل یک//ی از مهمتری//ن ش//اخصهایی اس//ت ک//ه در قیمت تمامش//ده محص//والت صنعت//ی و تجاری نق//ش دارد. همچنین یکی از ارزانترین ش//یوههای حملونقل، با اس//تفاده از سیس//تم ریلی به دست میآید. بر این اساس اگر ایران بتواند حلقه واس//طی بین کش//ورهای عضو اکو باش//د، طبیعی اس//ت که در قیمت تمامشده بتوان//د نقش رقابتپذیری در منطقه را به دس//ت آورد.

سیدحس//ین افضلی، عضو کمیسیون عمران در مجلس ش//ورای اسامی درباره اتصال کریدورهای ریلی بین کش//ورهای عضو اکو به گسترش صنعت گفت: براس//اس گفتههای مدیرکل اکو کشورهای عضو این س//ازمان باید کریدورهای ریلی را کامل کرده تا بتوانند از سیستمهای مواصاتی بیشترین بهره را ببرند.

این عضو کمیسیون عمران با اشاره به اینکه ایران ب//ه دلیل موقعیت جغرافیایی در مرکز کش//ورهای عض//و اکو قرار دارد، افزود: ع//راق و ترکیه از غرب ایران و افغانس//تان و کش//ورهای تجزیه شده پس از فروپاشی شوروی از شرق باعث شدهاند ایران به نوعی مرکزیت اکو را در اختیار داشته باشد.

افضلی با بی//ان اینکه اگر ایران نتواند سیس//تم ریلی بین کشورهای عضو اکو را متصل کند شاید عضوی//ت ایران در این س//ازمان به خط//ر بیفتد، گفت: هر چن//د ایران از بنیانگذاران اکو بهش//مار م//یرود اما اگر اقدام جدی در این زمینه نش//ود، احتم//ال تعلیق عضوی//ت ایران وج//ود دارد. وی درباره مزیتهای حملونقل ریلی اینگونه توضیح داد: سیستم ریلی یکی از مهمترین زیرساختهای کش//ور به ش//مار میرود. چنانچه این زیرساختها تامین شود ایران میتواند درآمدهای بسیاری را کسب کند. اگر کری//دور حملونقل ریل//ی بین ایران و کش//ورهای عضو اکو تکمیل ش//ود، درآمدهای بس//یاری بر اثر رفت و آمد قطارهای مس//افربری یا باربری نصیب ایران میشود.

این عضو کمیس//یون عمران با اشاره به اینک//ه حملونق//ل مس//افر و بار با سیستم حملونقل ریلی بسیار ارزانتر از دیگر ش//یوههای حملونقل اس//ت، گفت: صنعت ایران در ش//رایط کنونی در برخ//ی از موارد نیاز به واردات مواد اولیه دارد. در صورتی که این واردات با شیوه حملونقل ریلی انجام شود بهطور قطع صنایع ای//ران در تامین مواد اولیه یا ص//ادرات محصوالتی که در دس//تور کار دارند، رش//د چشمگیری خواهد داشت.

افضلی ب//ا تاکید بر اینکه یکی از ش//اخصهای رش//د صنعتی رش//د تجارت اس//ت، گفت: بر این اس//اس در ش//رایط موجود اگر بخواهیم ارتباطات صنعتی و تجاری با دنیا را افزایش دهیم سیس//تم حملونقل و ریل کش//ور باید توس//عه و گسترش یابد. وی با اش//اره به اینکه یکی از مش//کاتی که ام//روز صنایع ایران با آن روبهرو ش//ده، در زمینه افزایش قیمت تمامش//ده است، گفت: همچنین از ش//اخصهایی که باعث افزایش قیمت تمام شده میشود، هزینههای حملونقل است. اکنون عراق و افغانس//تان که عضو اکو هم هستند از بزرگترین ش//رکای تجاری ایران در منطقه به شمار میروند. بر این اساس اگر ایران بتواند در زمینه حملونقل محص//والت صنعت//ی با ای//ن کش//ورها از طریق سیس//تم ریلی ارتباط داشته باش//د، بدیهی است که در قیمت تمام ش//ده میتوان//د ظرفیت رقابت بیشتری ایجاد کند.

این عضو کمیس//یون عمران با تاکی//د بر اینکه قیم//ت حملونقل در بازار رقاب//ت جهانی اهمیت بس//یاری دارد و حملونقل ریلی بس//یار به صرفه است، افزود: برای این که بتوانیم در زمینه واردات و ص//ادرات بهتر عم//ل کنیم باید سیس//تم ریلی کشور را به دیگر کشورهای منطقه متصل کنیم.

افضلی به نقش ایران در توسعه ریلی اشاره کرد و در اینباره گفت: ایران در قبال کشورهای شرقی مس//ئول اس//ت و اگر به این سیاس//ت عمل نشود ممکن اس//ت عضویت ایران ب//ه مخاطراتی دچار شود.

اتصال کش/ورهای عض/و اکو از طریق توس/عه کریدورهای ریلی از مهمترین سیاس/تهایی بود ک/ه خلیل ابراهیم آکچا، دبیرکل اکو اعالم کرده است. همچنین با توجه به نقش مهم ایران در کشورهای عضو اکو اجرای این سیاست تا حد قابلمالحظهای به سیاستهای حملونقل ریلی در ایران ارتباط دارد. موقعیت جغرافیایی ایران در کشورهای عضو اکو به گونهای است که اگر ایران توسعه ریلی را در دستور کار خود قرار ندهد فاصله زیادی بین کشورهای شرقی و غربی عضو اکو ایجاد میشود. سید حسین افضلی: اگر کریدور حملونقل ریلی بین ایران و کشورهای عضو اکو تکمیل شود، درآمدهای بسیاری بر اثر رفت و آمد قطارهای مسافربری یا باربری نصیب ایران میشود

سید حسین افضلی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.