پیشرفت‹۵۹درصدی‹پروژه‹بهسازی‹محور‹منجیل-سه‹راهی‹طارم

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرکل راه و شهرس//ازی استان زنجان گف//ت: پ//روژه بهس//ازی مح//ور منجیلس//هراهی طارم یک//ی از پروژههای اقتصاد مقاومت//ی در اس//تان ب//وده ک//ه تاکنون ۵۹درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نقل از پایگاه اطاعرس//انی دولت، کلیماله وثوقی در بیست و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتص//اد مقاومتی اس//تان که به ریاس//ت استاندار زنجان برگزار شد، در زمینه برش اس//تانی پروژههای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وزارت راه و شهرس//ازی در سال ۵۹۳۱ اظه//ار کرد: در راس//تای تکمیل و بهرهب//رداری ۱۹۵ کیلومتر خ//ط راهآهن در کریدورهای ش//مالی- جنوبی و شرقیغربی کشور، 4۰۱ کیلومتر در حوزه استان زنجان قرار دارد که احداث خط دوم محور «زنجان- قزوین» با پیش//رفت فیزیکی ۵۱ درصد در دست اجراست.

وی تکمی//ل و بهرهب//رداری ۰7۰۱کیلومت//ر بزرگ//راه در کریدوره//ای ش//مالی- جنوب//ی و ش//رقی- غرب//ی را از دیگ//ر پروژههای بخش راه س//تاد اقتصاد مقاومتی کش//ور برش//مرد و افزود: تکمی//ل پ//روژه احداث بان//د دوم کبودرآهنگ- قیدار- س//لطانیه به ط//ول ۰۳ کیلومتر با ۲4 درصد پیش//رفت فیزیک//ی و اح//داث بان//د دوم س//ه راه سلطانیه - تاکس//تان بهطول ۰۲ کیلومتر ب//ا ۰۵ درصد پیش//رفت و احداث باند دوم راه زنج//ان - بیجار به ط//ول ۰۲ کیلومتر و زنجان - تکاب به ط//ول ۰۱ کیلومتر به ترتیب با ۰4 و ۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی در دست انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی در ادامه جلسه به اقدامات انجام ش//ده در حوزه مس//کن پرداخت و گفت: س//هم اس//تان زنجان در برنام//ه احداث ۰۰۱ هزار واحد مسکونی از سوی سازمان ملی زمین و مس//کن، ۲۵۲۳ واحد و در برنام//ه احداث ۰۰۲ هزار واحد مسکونی از سوی معاونت امور مس//کن روس//تایی بنیاد مسکن انقاب اسامی، ۰۰۲۳ واحد مسکن روستایی است. وثوقی افزود: توزیع استانی برنامه احداث و تکمیل ۶۵4۱۵ واحد مس//کونی از سوی معاونت امور مسکن ش//هری بنیاد مسکن انقاب اسامی، س//هم استان زنجان ۶۳۳ واحد در قالب ۱۱ پروژه تعیین شده است.

به گزارش گس//ترش صنع//ت با توجه به اینکه پروژههای زیرساخت ریلی در کشور روبه توسعه قرار گرفته اند، به نظر میرسد در صورت پیروی از سیاستهای مشترک ایران میتواند برای اتصال کشورهای عضو اکو اقدامات مناسبی داشته باشسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.