گستردگی اتصال ریلی در برنامههای مدیرعامل جدید راهآهن

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

رییسجمه//وری ب//ا انتخاب س//عید محم//دزاده ب//ه عنوان رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت راهآه//ن جمه//وری اس//امی ایران اب//راز امیدواری کرد تا در زمینه گسترده کردن اتص//ال خطوط ریل//ی اقدامات الزم انجام شود.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از پایگاه اطاعرسانی ریاستجمهوری، رییسجمهوری با تبریک به وی به دلیل کس//ب رای اعتماد دولت، اظهار امیدواری کرد که با توجه به اهمیت راهبردی راهآه//ن و نقش مهم آن در اتصال به کش//ورهای همجوار، ترانزیت کاال و مس//افر، شاهد تحرک بیشتر این بخش باشیم.

روحانی با تاکید بر لزوم توس//عه ریل و گستردگی اتصال آن به مناطق معدنی، بن//ادر و مراکز صنعتی، این اقدام را برای حفظ محیطزیست و سامت مردم ضروری دانست.

رییسجمهوری با اش//اره به حادثه تلخ تصادف دو قطار و اینک//ه این اتفاق، ی//ک اتفاق نادر ب//ود، اعتماد مردم به حملونقل ریلی را بسیار مهم ارزیابی کرده و اظهار کرد: از اولویتهای مهم این دولت توسعه ریلی است که در الیحه بودجه سال ۶۹۳۱ نیز بر این اولویت تصریح کرده است.

رییسجمه//وری لزوم جذب س//رمایه خارج//ی را برای توس//عه حملونقل ریلی مورد تاکید ق//رار داد و از برنامه راهآهن حومه که گامی مهم در آسایش و تسهیل رفتوآمد مردم در کان شهرهاست، حمایت کرد. روحانی همچنین از س//ازمان برنامه و بودجه خواس//ت تا با حمایت بیشتری این بخش را ساماندهی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.