حمایت مالی دولتها از خطوط کشتیرانی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

موسس//ه ردهبندی آلفاالینر اعام ک//رد: افزایش دخالت دولت در ارائه حمایت مالی به ش//رکتهای کشتیرانیهای آس//یب دیده میتواند در نهایت اجرای طرحهای ضروری بازس//ازی در صنع//ت کش//تیرانی کانتینری را ب//ه تاخیر بیندازد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نقل از مانا، موسس//ه آلفاالین//ر با تاکید براینکه دخالت دول//ت در ارائه حمایت مالی به ش//رکتهای کشتیرانی آس//یب دیده میتواند در نهای//ت تاخیر در اج//رای طرحهای ضروری بازس//ازی در صنعت کشتیرانی کانتینری را به همراه داشته باشد، گفت: در حالی که صنعت کش//تیرانی با مشکل اضافه بار دست و پنجه نرم میکند، کمک و حمایت دولتی رویه بازسازی و بهبود این صنعت را طوالنی خواهد کرد.

این گ//زارش ادام//ه داد: هفته گذش//ته، دول//ت تایوان ۹/۱میلی//ارد دالر بس//ته مال//ی ب//رای ش//رکتهای کش//تیرانیهای این کشور به تصویب رس//اند و با کاهش پرداخته//ای بن//دری نیز موافق//ت کرد. براین اس//اس، کش//تیرانیهای Evergreen و ‪Yang Ming‬ تای//وان اصلیتری//ن ذینفعان ای//ن تصمیمها به ش//مار میآیند. آلفاالینر با اش//اره ب//ه حمایت دولت تای//وان و کره گفت: درحالی که ورشکس//تگی کش//تیرانی هانجین وحشت به دل کش//تیرانیها انداخته است، بخشهای دولتی تایوان و کرهجنوبی میزان قابل توجه//ی کمک مالی برای حمایت ازخطوط کشتیرانی آس//یب دیده کشورهایشان در میان ش//یب نزولی درآمدها، ارائه دادهاند. عاوه بر تایوان و کره، دولت چین نیز به شیوههای مختلف خطوط کشتیرانیهای دولتی خود را مورد حمایت قرار داده اس//ت. گفتنی است در س//الهای ۹۰۰۲ تا ۵۱۰۲ بزرگترین کش//تیرانی چین (کشتیرانی کاسکو و کش//تیرانی چین) حمایتهای مالی دولتی به ارزش 47/۱میلیارد دالر دریافت کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.