پایانه‹کانتینری‹دوحه‹افتتاح‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

پایانه یک کانتینری بندر Hamad دوحه با پهلوگیری ش//ناور کانتینری موس//وم به ‪MSC Esthi‬ و ظرفیت 4۱ هزار TEU بهطور رس//می افتتاح شد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از مانا، نخستین فاز ترمینال کانتینری ی//ک بن//در Hamad به ارزش 7میلی//ارد و ۰۰۸ میلی//ون دالر و ظرفیت مدیریت دو میلیون TEU پس از تکمیل و با پهلوگیری نخس//تین ش//ناور کانتینری متعلق به شرکت کشتیرانی MSC سوئیس آغاز به کار کرد.

بر اساس این گزارش، پایانه ۲ و ۳ کانتینری تا سال ۰۲۰۲ میادی تکمیل خواهد ش//د و ظرفیت جابهجایی کانتینری در این بندر به ۶میلیون TEU میرسد. این گزارش حاکی است افتتاح نخستین فاز پایانه یک کانتینری به دنبال امضای قراردادی بین مدیران شرکت دریانوردی قطر )Milaha( در بخش لجستیک و حملونقل و شرکت مدیریت بنادر )Mwani( این کشور انجام شد که هدف آنها ایجاد یک شرکت جدید موسوم به QTerminals برای مدیریت بندر Hamad است.

بر همین اس//اس، ش//رکت Mwani قطر ۱۵ درصد و شرکت Milaha ۹4 درصد در شرکت Qterminals که قرار است بهعنوان شرکتی مستقل در بن//در Hamad فعالیت کند، س//هام دارند. از ای//نرو، بندر Hamad به منطقه بازرس//ی، برج کنترل با ارتفاع ۰۱۱ متری، س//کوی پژوهش//ی و تاسیسات دیگر دریایی مجهز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.