کارشناسان به دنبال مقصر سرریز فاضالب مسکن مهر

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

در حالی ک//ه فاضاب یکی از مجتمعهای ۲۳۲ واحدی مسکن مهر ۳س//ال پس از بهرهبردای از آن پر شده است، به نظر میرس//د مسئوالن همچنان در جستوجوی مقصر این امر هستند و برای رفع این مشکل ۳ ماهه هیچ نهادی داوطلب نمیشود، هرچند پیگیریها برای شناسایی مقصر نیز چندان جدی نیست.

فرماندار نوش//هر ب//ه ایرنا گفت: فاض//اب مجتمع ۲۳۲ واحدی مسکن مهر روستای نیرنگ از توابع بخش مرکزی نوش//هر تنها در کمتر از ۳س//ال از زمان بهرهبرداری آن پر ش//ده و به علت مش//خص نبودن مرجع رفع مشکل، بوی تعفن آن منطقه را فرا گرفته است.

به گزارش گس//ترش صنعت، در این مجتمع که در سال ۲۹ به بهرهبرداری رس//ید دستکم هزار نفر سکونت دارند و فاضاب سرریز شده این مجتمع ضمن ورود به داخل نهرها و زمینهای کشاورزی، زندگی عادی مردم روستای خوش آب و هوای نیرنگ را به کامش//ان تلخ کرده اس//ت. مشکل س//رریز فاضاب نهتنها ساکنان این منطقه بلکه کشاورزان و ساکنان دیگر محلهها را درگیر کرده است و کشاورزان و ساکنان این مجتمع و روستای پر جمعیت نیرنگ خواستار رفع این معضل از سوی مسئوالن ذیربط شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.