فروش اعتباری منعطف 3 محصول ایرانخودرو

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

گروه صنعتی ایرانخودرو به مناسبت میالد حضرت رسول اکرم (ص) و هفته وحدت، فروش اعتباری منعطف ۳ محصول خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش ایکوپرس، خودروهای پژو۶۰۲ تیپ ۲ و تیپ ۵ و س//ورن ایالایک//س توربوش//ارژ از س//اعت ۹ صب//ح فردا به ص//ورت اعتباری منعط//ف عرضه خواهند ش//د. در ش//رایط فروش اعتب//اری منعطف حداقل پیشپرداخت و مدت زمان نهایی بازپرداخت اقس//اط از س//وی ایرانخودرو تعیین میش//ود اما میزان پیشپرداخت بیشتر و همچنین انتخاب تعداد اقساط و چکهای بازپرداخت به عهده خود مشتری است و میتواند با واریز وجه بیشتر یا انتخاب مدت بازپرداخت کمتر، خودرو را با نرخ س//ود کمتر خریداری کند. در طرح فروش اعتباری منعطف آذرم//اه ایرانخودرو، پ//ژو۶۰۲ تیپ ۲ با حداقل مبل//غ پیشپرداخت ۹۱میلی//ون تومان، تیپ۵ با ۱۲میلیون تومان و س//ورن توربوش//ارژ با ۴۲میلیون تومان پیشپرداخت عرضه خواهد شد.

نرخ س//ود این طرح از ۰۱ تا ۲۲درصد و مدت بازپرداخت آن از ۶ تا ۸۱ماه برنامهریزی شده و موعد تحویل نیز ۰۳ روز کاری پس از تکمیل فرآیند ثبت نام خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.