تولید تسمه داخلی مدفون در الیههای واردات

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

محافظهکاری در سیاس//ت به شکلی دیگر در صنعت تسری پیدا کرده و برخی تولیدکنندگان داخل نه تنها هیچ آمار و اطالعاتی درباره میزان تولیدات خود به رسانهها نمیدهند حتی گاهی شنیده میشود اتحادیهها و انجمنه//ای این صنفها نیز از می//زان تولید کارخانهها و اعضای خود بیاطالع هستند و عنوان میکنند که بهطور عموم تولیدکنندگان آمارها را در اختیار اتحادیه یا انجمن مربوط قرار نمیدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.