قراردادهای‹خودرویی‹زمین‹هساز‹ورود‹به‹بازارهای‹جهانی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

عقد قراردادهای خارجی در صنعت خودرو، آیندهای روش//ن ب//رای صنعت خ//ودرو در ن//گاه مردم و کارشناس//ان ترس//یم کرده اس//ت. وزارت صنعت، مع//دن و تجارت همزم//ان با رفع محدودیتهای ناش//ی از تحریم و ورود س//رمایهگذاران خارجی چند پیش ش//رط در مذاک//ره با خودروس//ازان خارجی تعیین کرد. این شرطها شامل انتقال دانش فنی،صادرات 03درصدی، داخلیس//ازی 04درصدی و س//رمایهگذاری مستقیم در صنعت خودرو بود که به نظر میرس//د با رعایت این پیشش//رطها، راه ورود خودروسازان کشور به بازارهای جهانی هموار شود.

در حالحاض//ر خودروس//ازان داخل//ی در بخش ص//ادرات با مش//کالت مختلفی ازجمله ناام//ن بودن منطقه و کش//ورهای همسایه روبهرو هستند و از آنجایی که ورود به بازارهای جهانی در گرو صادرات اس//ت، ب//ه طور قطع در همکاری مش//ترک با خودروس//ازان خارجی پای تولیدکنن//دگان داخلی به بازارهای متنوع خارجی بازخواهد شد.

بهطور کلی صنعت خودرو همواره مورد توجه دولت بوده است و موفقیت در این همکاریها نیز نیاز به حمایت دولت دارد. یک کارش//ناس صنعت خودرو بر این باور است که صنعت خودرو به توجه ویژهای از سوی مسئوالن و دستگاههای ذیربط نیاز دارد بنابراین باید این صنعت را در قالب یک بنگاه اقتصادی قرار داد و تمرکز خودروس//ازان نیز بر کاه//ش هزینههای تولید، افزایش میزان تولیدات و تنوع محصوالت باشد.

محمدقلی یوس//فی در گفتوگ//و با خبر خ//ودرو به موضوع قرارداد با خودروس//ازان خارجی اش//اره ک//رده و توضیح داد که با مش//ارکت و همکاری ش//رکتهای خارج//ی در قراردادهای جدی//د خودرویی میتوان بخش مهمی از تولیدات و محصوالت خودرویی را به خارج از کشور صادر کرد.

وی با بیان اینکه مش//ارکت ش//رکتهای خارج//ی در تولید محص//والت جدید میتواند زمینهس//از ورود به بازارهای جهانی باش//د، عنوان ک//رده ب//رای ورود به بازارهای رقابتی در س//طح بینالملل//ی بای//د از فناوریه//ای روز دنی//ا در صنع//ت خودرو اس//تفاده کرد، البته بهدلیل نبود این فناوریها در کشور مجبور به همکاری با کش//ورهای پیش//رفته خواهیم بود بنابراین با این همکاری توان رقابتپذیری محصوالت در بازارهای جهانی ارتقا خواهد یافت.

یوسفی خاطرنشان کرده که فراهمس//ازی زیرساختها برای صادرات خودرو نیازمند مس//اعدت و همکاری مسئوالن ذیربط است بنابراین مدیران مسئول این صنعت باید از توان خود برای پیش//رفت آن اس//تفاده کنند تا ضعفهای صنعت خودرو کشور رفع شود و در مسیر پیشرفت گام بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.