استفاده فرانسویها از زیرساختهای خودرویی ایران

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در حالحاضر حضور دو ش//رکت فرانسوی رنو و پژو در ایران قطعی شده و کارشناسان معتقدند حضور دوباره رنو و پ//ژو در صنعت خودرو ایران را باید به فال نیک گرفت و از اشتباههای گذشته برای اجرای بهتر قراردادهای جدید درس گرفت.

در همی//ن زمین//ه کارش//ناس صنع//ت خ//ودرو در گفتوگ//و با پرش//ین خ//ودرو اظه//ار کرده فرانس//ویها در س//الهای گذش//ته حض//ور پررنگ//ی در ب//ازار ای//ران داش//ته و زیرس//اختهای خوب//ی نی//ز ایج//اد کردهاند.

ب//ه ب//اور باب//ک صدرای//ی، بعد از لغ//و تحریمه//ا، این فرانس//ویها بودند که از وجود زیرساختهای فراهم شده از س//وی خودشان در صنعت خودرو کشور بیشترین بهره را بردند و از شواهد اینطور بر میآید که کار را بسیار قوی دنبال میکنند.

وی درباره زیرس//اختهای عنوان شده توضیح داده که پژو سالهاس//ت این تجهیزات را در ایرانخودرو به وجود آورده و حتی سمند نیز با همین زیرساختها و بر مبنای خط تولید پژو س//اخته شده است بنابراین برگشت پژو به ای//ران دور از ذهن نب//ود. این اتفاق برای رنو هم به همین سبک افتاد اما بیش//تر تمرکز رنوییها روی پارس خودرو بود.

ای//ن کارش//ناس صنعت خ//ودرو تاکید کرده برگش//ت این غولهای خودروس//ازی به ایران اگر قرار باش//د منجر ب//ه اتفاقه//ای دهههای قبل ش//ود که تنها یکس//ری از محص//والت از رده خ//ارج و بیکیفی//ت را مونتاژ کردیم، هیچ نفعی برای کشور ندارد اما اگر مدیران داخلی رویه را تغییر داده و از مونتاژکاری و مهندس//ی معکوس به سمت تولید خودرو و دس//تیابی به دانش فنی دس//ت یابند، در این صورت قراردادهای جدید نفع بسیار خوبی به صنعت خودرو میرسانند.

وی خاطرنش//ان ک//رده ن//گاه رنو و پ//ژو نگاهی جهانی اس//ت یعنی این نش//انها باید ایران را وارد شبکه جهانی خودروس//ازی و قطعهس//ازی کنند. با ورود قطعهس//ازان ایرانی به بازار جهانی، س//رمایهگذاری مش//ترک (جوینت ونچ//ر) را به خوب//ی فراخواهی//م گرفت و از ای//نرو بازار بینالملل//ی میتواند باعث توس//عه صنعت خودرو و قطعه ما ش//ود اما همه این اتفاقها به مدیریت این قراردادها از داخل کشور بستگی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.