رضایت مشتری با ارتقای کیفیت خودرو ملی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

فرج//ام برجام و برداش//ته ش//دن برخ//ی از تحریمهای اقتصادی علیه ایران، ش//رایط خوبی را برای صنعت خودرو رقم زد، بهگونهای که از همان ابتدا بسیاری از خودروسازان خارجی ب//رای س//رمایهگذاری در صنع//ت خ//ودرو کش//ور وارد ایران ش//دند و اگرچه مذاکره با برخی از آنها ادامه دارد اما دو قرارداد و یک تفاهمنامه خودرویی به امضا رسیده است.

ای//ن قراردادها که قرار اس//ت انتقال دان//ش فنی را در پی داشته باشد، منجر به تولید خودرو ملی و انتخاب جایگزینی مناسب برای خودروهای قدیمی در کشور خواهد شد. آنطور که رمضانعلی سبحانیفر میگوید همزمان با برداشتن موانع و تحریمها و انعقاد قراردادهای جدید؛خودروسازی ملی باید در راستای جلب مشتری بیشتر اقدام به بهبود کیفیتها کند.

نماینده مردم س//بزوار و جوین در مجلس شورای اسالمی در گفتوگ//و با خانه ملت با بی//ان اینکه ارتقا کیفیت خودرو ملی بهطور حتم باعث رضایتمندی مش//تری میشود، ادامه داده خودروسازیهای داخلی باید بدانند که در صورت ارتقای کیفیت محصوالت خود به بازار خارجی راه یافته و به ارزآوری برای کش//ور منجر میشوند و اندیش//یدن به کیفیت خودرو بهطور حتم در زمینه کمیت آن نیز چارهساز خواهد بود.

وی با تاکید براینکه س//ایپا و ایرانخ//ودرو پیش از حذف خودروه//ای قدیم//ی بای//د فک//ری ب//رای جایگزین//ی آنها کنند، یادآور ش//ده توس//عهیافتهترین کش//ورهای جهان نیز خودروهای//ی در کالس قیمت//ی ارزان برای عرضه به طبقات متوس//ط و ضعیف درآمدی تولید میکنند، در غیراینصورت خودروسازان بازار داخلی را از دست داده و خودروهای چینی بازار را اشباع میکنند.

س//بحانیفر با بیان اینکه نیاز امروز خودروس//ازان کش//ور تحقیق و توس//عه است، افزوده که برای تامین نظر مشتریان و افزایش کیفیت خودروهای داخلی صنایع خودروسازی باید بخشه//ای کنترل کیفیت خود را به نح//وی به تجهیزات و فناوریه//ای مدرن ارتقا دهند تا مردم فکر خریدن خودروی خارجی را از سر بیرون کنند.

به باور عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اس//المی فن//اوری خودروه//ای قدیمی از رده خ//ارج بوده و مهندس//ی آن مربوط به دهه گذشته است و تنها عامل روی آوردن مردم به خرید این خودروها نداشتن پول بیشتر برای خودروی بهتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.